Απάντηση Υπ. Δικαιοσύνης για τις Συνθήκες διαβίωσης ΑμεΑ στο Νοσ. Φυλακών Κορυδαλλού

Δημοσιεύουμε παρακάτω την απάντηση με fax του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην επιστολή-καταγγελία της ΕΕΑΣΚΠ για τις συνθήκες διαβίωσης των ΑμεΑ στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού.

Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟKΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔIΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β7

Ταχ. Διεύθυνση: Μεσογείων 96
Ταχ. Κώδικας: 115 27
Τηλέφωνο: 210-77 67 428
Fax: 210-77 67 431
Πληροφορίες: Ε. Σημιακάκη
e-mail: Esimίakakί@justice.gov.gr

Αθήνα, 30/3/2017
Αριθ. Πρωτ.: 22469 οικ.

 

ΠΡΟΣ: Ελληνική Ένωση για την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας Δυτικής Ελλάδος (Fax: 2610-422655)

ΘΕΜΑ: Συνθήκες διαβίωσης των ΑμεΑ στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού

ΣΧΕΤ.: Έγγραφό σας με αριθμ. πρωτ. 2/16.1.2017

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι:

    Το Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού (Ν.Κ.Κ.) εξυπηρετεί ανάγκες Πρώτων Βοηθειών Εξωτερικών Ιατρείων, Αυξημένης Φροντίδας και Αποκατάστασης, ενώ φιλοξενεί κρατουμένους με αναπηρίες ή επιβαρυμένη ή επιδεινούμενη κατάσταση της υγείας τους. Στις περιπτώσεις που απαιτείται νοσηλεία, κάθε κρατούμενος παραπέμπεται σε αντίστοιχο δημόσιο νοσοκομείο.
Αναφορικά με τις γενικότερες συνθήκες διαβίωσης που επικρατούν στο Ν.Κ.Κ. θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη σημαντική βελτίωση που έχει επιτευχθεί κατόπιν της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 6 και 12 του ν. 4322/2015, του άρθρου 23 του ν. 4356/2016 καθώς και του άρθρου δέκατου πέμπτου του ν. 4411/2016 με τις οποίες παρατάθηκε η ισχύς των ευεργετικών διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4322/2015. Συγκεκριμένα, ενώ κατά την περίοδο από 1/1/2014 έως 31-4-2015 ο μέσος μηνιαίος αριθμός ήταν 177 άτομα για την περίοδο 1/5/2015 έως 15/12/2016 ο αντίστοιχος διαμορφώθηκε σε 162. Θεωρούμε ότι η ανωτέρω αποκλιμάκωση του αριθμού των φιλοξενουμένων στο Ν.Κ.Κ. αναμφισβήτητα συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινότητας των κρατουμένων στο εν λόγω κατάστημα.

    Όσον αφορά ειδικότερα στις συνθήκες διαβίωσης των Α.μ.Ε.Α στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, σας ενημερώνουμε ότι ως προς τις ειδικές υποστηρικτικές υποδομές το Νοσοκομείο διαθέτει:
1. Ανελκυστήρα ώστε να διευκολύνεται η 24ωρη πρόσβαση των Α.μ.Ε.Α σε όλους τους χώρους του κτιρίου
2. Ειδικά διαμορφωμένες τουαλέτες με προσβασιμότητα για Α.μ.Ε.Α
3. Διάδρομο για τυφλούς
  Επιπροσθέτως, για την κατά το δυνατόν καλύτερη διαβίωση και μετακίνησή τους στους χώρους του Καταστήματος, η Διεύθυνση του Νοσοκομείου Κρατουμένων Κορυδαλλού παρέχει στα άτομα με κινητικά προβλήματα αναπηρικά αμαξίδια και βακτηρίες. Σημειώνεται ότι για όσους Κρατούμενους κρίνεται αναγκαίο ότι θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικά προγράμματα αποκατάστασης, υποβάλλεται από τη Διεύθυνση του Ν.Κ.Κ. σχετική αίτηση στο Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων όπου και φιλοξενούνται όταν αυτό δύναται να τους δεχτεί.
  Αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε Α.μ.Ε.Α, σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη κατηγορία υπαλλήλων με ειδικότητα «φροντιστή Α.μ.Ε.Α». Ωστόσο, το νοσηλευτικό και φυλακτικό προσωπικό, υπό τις οδηγίες των ιατρών, συνδράμει με τον πρόσφορο κάθε φορά τρόπο τα άτομα ποu αδυνατούν να αυτοεξυπηρετούνται. Το ανωτέρω έργο υποστηρίζεται και από εργαζόμενους κρατουμένους, εννέα τον αριθμό, πάντα υπο την επιβλεψη τou επιστημονικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
  Όσον αφορά στο επιστημονικό και νοσηλεuτικό δυναμικό του Ν.Κ.Κ, σας ενημερώνουμε ότι στο εν λόγω Κατάστημα υπηρετούν επτά (7) μόνιμοι ιατροί και δώδεκα (12) ιδιώτες συμβεβλημένοι ιατροί, οι οποίοι, όποτε παραστεί ανάγκη παρέχουν εξειδικευμένη Ιατρική υποστήριξη στους κρατούμενοuς, σε πρωτοβάθμιο πάντα επίπεδο. Εκ των ανωτέρω μονίμων Ιατρών, οι τρεις προσλήφθηκαν εντός του 2016, αναβαθμiζοντας σημαντικά το επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας του Ν.Κ.Κ. Επίσης, στο ΝΚΚ υπηρετούν σε οργανικές θέσεις συνολικά δώδεκα (12) νοσηλευτές/ιες, ήτοι πέντε (5) ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας με ειδικότητα Νοσηλευτικής και επτά (7) ΔΕ Νοσηλευτικής. Επίσης, το Υπουργείο μας πρόσφατα προέβη στην ανακατάταξη των οργανικών θέσεων των υπαλλήλων του κλάδου νοσηλευτικής των Καταστημάτων Κράτησης της Χώρας, αυξάνοντας τις θέσεις που αφορούν στο Ν.Κ.Κ κατά πέντε. Οι εν λόγω θέσεις αναμένεται να καλυφθούν μέσω προσλήψεων νέου προσωπικού και μετατάξεις ήδη υπηρετούντος.
  Χωρίς να παραγνωρίζουμε τις αδυναμίες που σαφώς υπάρχουν καθώς και τα περιθώρια μεγάλων βελτιώσεων που δύνανται να επιτευχθούν σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των ΑμΕΑ καθώς και των κρατουμένων με χρόνιες παθήσεις, θα θέλαμε να διαφωνήσουμε με τη διαπίστωσή σας περί ακατάλληλων συνθηκών που αυτά βιώνουν στους χώρους του Ν.Κ.Κ. Θεωρούμε ότι η ανωτέρω περιγραφείσα κατάσταση αδικεί την εικόνα του Νοσοκομείου Κρατουμένων Κορυδαλλού καθώς και τις προσπάθειες των υπαλλήλων οι οποίοι με πενιχρά μέσα κάνουν το καλύτερο δυνατόν προκειμένου να διευκολύνουν την παραμονή των ΑμΕΑ στους χώρους του Καταστήματος.

  Αναγνωρίζοντας τα υφιστάμενα προβλήματα καθώς και τα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης που υπάρχουν, έχουμε θέσει την αναβάθμιση της λειτουργίας του Νοσοκομείου Κρατουμένων Κορυδαλλού ως μία εκ των σημαντικότερων προτεραιοτήτων για το Υπουργείο μας.
  Η εν λόγω αναβάθμιση θα επιδιωχθεί κυρίως μέσα από την αναδιοργάνωσή του προκειμένου να ολοκληρωθεί η ένταξή του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθpοu 13 του ν.3772/2009. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία, έχει ήδη συγκροοτηθεί μεικτή ομάδα εργασiας από στελέχη των Υπουργείων Δικαιοούνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υγείας. Έργο της εν λόγω ομάδας είναι η αξιολόγηση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους κρατουμένους των Καταστημάτων Κράτησης της Χώρας σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο καθώς και η μελέτη και υποβολή πρότασης για την αναδιοργάνωση του Νοσοκομείου Κρατουμένων Κορυδαλλού και την ένταξή του στο Ε.Σ.Υ.

  Πέραν όμως των παρεμβάσεων σε θεσμικό επίπεδο, οι υπηρεσίες του Υπουργείου μας -καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την βελτίωση της λειτοuργίας του Ν.Κ.Κ, σε όλα τα επίπεδα. Ακολουθούν ενδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που uλοποιήθηκαν τα τελευταία δύο έτη (2015-2016) ως προς την ενίσχυση του ιατρικού εξοπλισμού και την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών του Νοσοκομείου Κρατουμένων Κορυδαλλού, οι οποiες και βελτίωσαν σε μεγάλο βαθμό τις συνθηκες διαβίωσης των κρατουμένων.
Α) Ιατρικός Εξοπλισμός:
2015
1. Έγινε προμήθεια ηλεκτροκαρδιογράφου
2. Έγινε επισκευή του ακτινολογικού μηχανήματος
2016
1. Κατόπιν δωρεάς του Προεδρείου της Βουλής των Ελλήνων, ποσού ύψους 15.000 €, ανανεώθηκε ο ιατρικός και νοσηλευτικός εξοπλισμός. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, αγοράσθηκαν δέκα (10) νοσοκομειακά κρεβάτια αξίας 1.450 €, τρεις (3) ηλεκτρονικοί υπολογιστές για τα ιατρεία αξίας 1.463 €, ένας (1) απινιδωτής αξίας 4.450 € και ένα (1) πιεσόμετρο με μόνιτορ αξίας 3.250 €.
2. Ενισχύθηκε ο ιατρικός και νοσοκομειακός εξοπλισμός (με εξοπλισμό μικροβιολογικού εργαστηρίου) από μη χρησιμοποιηθέν απόθεμα που διέθετε το Κατάστημα Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θήβας.
3. Ολοκληρώθηκε η προμήθεια νέων κλινοσκεπασμάτων.
Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι αναμένεται να γίνουν και στο εγγύς μέλλον οι κάτωθι επίσης παρεμβcισεις σχετικά με την ενίσχυση του ιατρικού και νοσοκομειακού εξοπλισμού:
1. Σε εξέλιξη βρiσκεται διαγωνισμός για την προμήθεια νέου ψηφιακού ακτινογραφικού μηχανήματος αξiας 35.000 €, προς αντικατάσταση του παλαιοu αναλογικής τεχνολογίας.
2. Μελετάται η δημιοuργία ειδικού χώρου εντός του Νοσοκομεiου Κρατουμένων Κορυδαλλού για τη λειτουργία φυσικοθεραπευτηρίου.
3. Η υπηρεσία μας – δεδομένων των περιορισμένων χρηματικών πόρων τους οποίους έχει στη διιίθεσή της – θα εξετάσει τη δυνατότητα προμήθειας νέων αναπηρικών αμαξιδων και βακτηριών.
Β) Αναβάθμιση Κτηριακών Υποδομών
2015
1. Ενισχύθηκε η πυρασφάλεια των θαλάμων (με προμήθεια ανιχνευτών καπνού)
2. Έγινε Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων (σόμπες)
3. Έγιναν οικοδομικές εργασίες στην αίθουσα αναμονής των κρατοuμένων και επισκευές σε τοιχοποιία θαλάμων νοσηλείας
4. Έγινε αντικατάαταση υδραυλικών ειδών και ειδών uγιειvής στις τουαλέτες στις πτέρυγες των κρατουμένων
5. Δημιουργήθηκε αίθουσας δραστηριοτήτων στην οποία εγκαταστάθηκε και μικροφωνική
6. Έγινε προμήθεια κλιματιστικών για τους θαλάμους των κρατουμένων
7. Επισκευάστηκαν και συντηρήθηκαν οι ανελκυστήρες φορείων και προσωπικού
2016
1. Τοποθετήθηκαν νέα κλιματιστικά και επισκευάστηκαν τα υπόλοιπα
2. Το σύνολο των εσωτερικών χώρων του κτιρίου, ανακαινίστηκαν πλήρως και βάφτηκαν. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανακαίνιση του εξωτερικού μέρους.
3. Μετά την απορρόφηση της ΘΕΜΙΣ Α.Ε από την Κτ.Υπ. Α.Ε, μέρος του εξοπλισμού της μεταφέρθηκε στο Ν.Κ.Κ προκειμένου να ενισχυθούν οι υποδομές του Τμήματος Γραμματείας.
4. Έγινε προμήθεια γραφείου, βιβλιοθήκης και καρεκλών για την αίθουσα δραστηριοτήτων των κρατουμένων.
5. Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση καθισμάτων (παγκάκια) καθώς και μπασκέτας στον προαύλιο χώρο του Παραρτήματος.
6. Επίσης, ο χώρος του Παραρτήματος εξοπλίστηκε με τραπέζι πινγκ πονγκ για την ψυχαγωγία των κρατουμένων.

  Σημειώνεται ότι επίκειται η έγκριση σχετικών κονδυλίων για την κατασκευή ειδικού χώρου στο προαύλιο προκειμένου να λειτουργήσει παιδική χαρά για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των οικογενειών των κρατουμένων κατά τις επισκέψεις τους καθώς και η κατασκευή ενός μικρού υπαίθριου θεάτρου για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων.

  Αναφορικά με τις αιτιάσεις σας περί μη εφαρμογής των διαtάξεων του ν. 4322/2015 θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:

    Το Υπουργείο μας, αναγνωρίζοντας έμπρακτα τη διαφορετικότητα των ΑμΕΑ, η οποiα και επιτάσσει την ιδιαίτερη και ευνοϊκότερη μεταχείρισή τους ως προς τον λοιπό πληθυσμό των κρατουμένων, προέβη σε νομοθετική παρέμβαση μέσrο των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4322/2015 ούτως ώστε να διευρυνθούν οι κατηγορίες ασθενειών και να μειωθούν τα ποσοστά αναπηρίας, όσον αφορά στη θεμελίωση δικαιώματος σε υφ όρον απόλυση χωρίς να ισχύουν οι γενικές ρυθμίσεις τοu άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα. Αναγνωρίζοντας εμπράκτως τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας, προέβη σε αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 110Α του Π.Κ μέσω των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 4356/2015, προκειμένου η ειδική πραγματογνωμοσύνη ή η βεβαίωση ΚΕ.ΠΑ επί των οποίων ερεiδεται το αίτημα απόλυσης υπό τον όρο της ανάκλησης να προσδιορίζουν υποχρεωτικά εάν η αναπηρία εiναι μόνιμη ή πρόσκαιρη σε περίπτωση δε πρόσκαιρης αναπηρίας να προσδιορίζοuν το χρόνο διάρκειας και το ποσοστό της.

    Δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων έχουν αποφυλακιστεί από την ψήφιση του ν.4322/2015 μέχρι σήμερα μόνο από το Ν.Κ.Κ συνολικά 30 κρατούμενοι.

    Σε κάθε περίπτωση, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η απόφαση περί χορήγησης ή μη της απόλυσης υπό τον όρο της ανάκλησης εμπίπτει αποκλειστικά στο πεδίο της δικαστικής λειτουργiας. Συνεπώς το Υπουργείο μας, στο πλαίσιο της αρχής της διάκρισης των λειτουργιών ουδεμία δuνατότητα παρέμβασης έχει προκειμένου να καθορίσει ή να επηρεάσει τον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσiας της οποίας το ίδιo εισηγείται τη νομοθέτηση από τη Βουλή των Ελλήνων.

    Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΛΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΦΥΤΡΑΚΗΣ

Εσωτ. διανομή:
  1. Γραφείο Υπουργού (Αρ. Πρωτ.: 193/18-1-2017)
  2. Γραφείο Γ.Γ.Α.Π (Αρ. Πρωτ.: 170/19-1-2017)

Ακριβές αντίγραφο
Ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος
Υπογραφή – Στρογγυλή σφραγίδα
Γ. Αρχοντίδης

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *