Καταστατικό Σωματείου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΕΑΣΚΠ

Του εδρεύοντος στην πόλη των Πατρών του Νομού Αχαΐας Σωματείου µε την επωνυμία \”ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ\” (ΕΕΑΣΚΠ).

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟΝ 1οv
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Μη κυβερνητικός Οργανισμός, με την επωνυμία \”ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ-ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ» (ΕΕΑΣΚΠ). Η ξενόγλωσση αυτού επωνυμία στην Αγγλική θα είναι \”ΤΗΕ ΜULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY OF GREECE\”. Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη των Πατρών του Νομού Αχαΐας και το Σωματείο μπορεί να λειτουργήσει, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., γραφεία ενημέρωσης, υποστήριξης και συντονισμού μελών στους Νομούς Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας και ευρύτερα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ 2οv
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί του Σωματείου είναι:

 1. Η ενημέρωση και διαφώτιση των μελών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣΚΠ) – Πολλαπλή Σκλήρυνση, η πληροφόρηση σχετικά με νεότερες επιστημονικές εξελίξεις και προοπτικές στην καταπολέμηση και αντιμετώπιση της νόσου, η προώθηση κάθε πληροφορίας για τη βελτίωση των συνθηκών και όρων διαβίωσης των Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΑμΣΚΠ) – Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση,
 2. Ανταλλαγή υλικού, απόψεων και σκέψεων μέσω της συνεργασίας με άλλους συλλόγους ΑμΣΚΠ – Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση, καθώς και μέσω του δευτεροβάθμιου οργάνου της ΠΟΑμΣΚΠ, όπως επίσης την από κοινού οργάνωση εκδηλώσεων, έκφρασης, διεκδίκησης αιτημάτων κλπ. για τα θέματα που απασχολούν τα ΑμΣΚΠ – Άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση,
 3. Συνεργασία με χορηγούς από το χώρο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για κοινωνικές έρευνες, ενημερωτικές εκστρατείες, χρηματοδότηση κ.λ.π. και συγκρότηση ομάδων εργασίας και επιτροπών, καθώς και ανάθεση έργου σε ειδικούς για την επίτευξη επί μέρους στόχων,
 4. Οι ενέργειες αναζήτησης και ενεργοποίησης εθελοντών για τους σκοπούς τους Συλλόγου,
 5. Η ολοκληρωμένη εκπαίδευση και τακτική ενημέρωση – επιμόρφωση των εθελοντών προκειμένου για την κατάλληλη πλαισίωση του Συλλόγου τόσο για την προώθηση και ενδυνάμωση του εθελοντικού πνεύματος όσο και την εκπαίδευση σε θέματα ευαισθητοποίησης, δικτύωσης, δημοσιότητας και υποστήριξης των ΑμΣΚΠ- Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση,
 6. Η εθελοντική παροχή κοινωνικής και ανθρωπιστικής υποστήριξης προς άτομα και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως τα άτομα που πάσχουν από ΣΚΠ- πολλαπλή σκλήρυνση και της οικογένειάς τους αλλά και άλλες σωματικές ασθένειες που έχουν άμεσες κοινωνικές και ψυχικές επιπτώσεις,
 7. Η συνεργασία με φορείς με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας και το σχεδιασμό δράσεων σε θέματα που άπτονται τους σκοπούς του Σωματείου και της ανάπτυξής του και γενικότερα σε θέματα που προωθούν την κοινωνική συνοχή και ευημερία,
 8. Η συνεργασία και δικτύωση με άλλους ομοειδείς συλλόγους, Σωματεία, οργανώσεις και οργανισμούς, όλων των βαθμίδων όπως Πρωτοβάθμιων, Δευτεροβάθμιων και Τριτοβάθμιων οργάνων ΑμεΑ(Ατόμων με Αναπηρία), ΑμΣΚΠ (Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας-Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση) και χρονίως πασχόντων καθώς και η συμμετοχή σε δίκτυα και συμπράξεις φορέων που έχουν σκοπό την ανάπτυξη δράσεων και ενεργειών για την άρση της οποιαδήποτε μορφής αποκλεισμού μειονεκτούντων, ευάλωτων ή απειλούμενων από αποκλεισμό ατόμων ή ομάδων,
 9. Η ανάληψη δράσεων και η συμμετοχή σε οργανωμένες ενέργειες που αφορούν την παροχή οποιασδήποτε υποστήριξης προς άτομα και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όσους πάσχουν από Σκλήρυνση Κατά Πλάκας-Πολλαπλή Σκλήρυνση αλλά και χωρίς εξαίρεση άλλες ομάδες πληθυσμού, που πλήττονται ή απειλούνται με άμεσες κοινωνικές και ψυχικές επιπτώσεις,
 10. Η ανάληψη πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και όσων επηρεάζουν ομάδες ατόμων και ιδιαιτέρως των υπευθύνων άσκησης πολιτικής υγείας, των παροχών υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, των κοινωνικών φορέων, των ΑμΣΚΠ- Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση και των οργανώσεων τους για θέματα προληπτικού – προσυμπτωματικού ελέγχου, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας της νόσου και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, καθώς και για τα δικαιώματα των ΑμΣΚΠ- Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση όπως αυτά ορίζονται από το Σύνταγμα, την κείμενη νομοθεσία, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικώς από τα διεθνώς ισχύοντα για τα δικαιώματα και την ποιοτική φροντίδα των ΑμΣΚΠ- Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση,
 11. Η συμμετοχή σε προγράμματα, χρηματοδοτούμενα, συγχρηματοδοτούμενα ή μη και σε κάθε μορφή οργανωμένων δράσεων προκειμένου για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου και την ανάπτυξή του σε διάφορους τομείς,
 12. Η ενεργή προάσπιση των δικαιωμάτων των ΑμΣΚΠ , ο συντονισμός της δράσης όλων των μελών του Σωματείου για την προάσπιση με κάθε νόμιμο μέσο των ηθικών και υλικών συμφερόντων των ΑμΣΚΠ-Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση και η συμβολή σε παρεμβάσεις προάσπισης, συνηγορίας και διεκδίκησης των δικαιωμάτων των ΑμΣΚΠ-Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση προς δημόσιους ή ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, επιστημονικούς, επαγγελματικούς ή κοινωνικούς φορείς, καθώς και προς τις πολιτικές δυνάμεις και αρχές, την Κυβέρνηση, το Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς κάθε Κρατική, Ευρωπαϊκή ή Διεθνή Αρχή,
 13. Η διεκδίκηση ενεργούς συμπαράστασης των αρμοδίων κρατικών αρχών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, η ενημέρωση και διαφώτιση για τη ΣΚΠ – Πολλαπλή Σκλήρυνση καθώς και η βελτίωση της υποδομής πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης των Ατόμων που επηρεάζονται από την ΣΚΠ – Πολλαπλή Σκλήρυνση,
 14. Οι εισηγήσεις, ενημέρωση και προβολή προβλημάτων και θεμάτων των ΑμΣΚΠ – Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση, προς τους αρμόδιους Κρατικούς Φορείς, την Τοπική αυτοδιοίκηση όλων των βαθμίδων, τους Πολιτειακούς παράγοντες και Κοινωνικούς Φορείς με στόχο την ανεμπόδιστη και ισότιμη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική, παραγωγική, οικονομική, κοινωνική, αθλητική, και πολιτιστική ζωή της χώρας,
 15. Η δημιουργία συμβουλευτικών κέντρων, καθώς και κέντρων αναψυχής των μελών και δημιουργία βιβλιοθήκης για την ανάπτυξη των δεσμών και ενεργειών που αποσκοπούν για τη διάδοση πνεύματος αλληλεγγύης και τη καλλιέργεια των σχέσεων των μελών του Σωματείου ανάμεσά τους καθώς και με τα μέλη άλλων Σωματείων, Συλλόγων, Ομοσπονδιών της Ελλάδος, και άλλων χωρών με παρεμφερείς ή συμπληρωματικούς σκοπούς,
 16. Η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας προς τους πληθυσμούς αναπτυσσομένων χωρών, για την επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των χωρών αυτών και η συμμετοχή σε οργανωμένες δράσεις άλλων εξειδικευμένων φορέων,
 17. Η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους πληθυσμούς αναπτυσσομένων χωρών, με δράσεις στον τομέα της υγείας και ειδικότερα σε θέματα της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας-Πολλαπλής Σκλήρυνσης και αποκατάστασης των ΑμΣΚΠ- Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση και η προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η συμμετοχή σε οργανωμένες δράσεις άλλων εξειδικευμένων φορέων,
 18. Η συνεργασία με επιστημονικούς και πνευματικούς φορείς, εθελοντικές οργανώσεις, με τοπικούς και εθνικούς δημόσιους, ιδιωτικούς και άλλους εθελοντικούς φορείς, καθώς και ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή ώστε να προωθηθεί η έρευνα και η πληροφόρηση για την αντιμετώπιση της νόσου, καθώς και η συμβολή σε παρεμβάσεις για τη νόσο, που προωθούνται από το Κράτος ή από διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις,
 19. Φιλανθρωπική δραστηριότητα της ΕΕΑΣΚΠ σε οποιαδήποτε μορφή (διάθεση τροφίμων, παράθεση συσσιτίων κλπ.) ως προς τα ΑμΣΚΠ – Άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση.
 20. Η δράση του Συλλόγου δεν καθορίζεται από κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟΝ 3ον
ΜΕΣΑ

Μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου είναι:

 1. Η ανάπτυξη κάθε είδους επιστημονικής, εκπαιδευτικής, μορφωτικής και κοινωνικής δραστηριότητας με σεμινάρια, συναντήσεις, διαλέξεις, εκδόσεις εντύπων, εκδηλώσεις, παρουσιάσεις τύπων κ.λ.π.,
 2. Η συνεργασία με την ανταλλαγή υλικού, απόψεων και σκέψεων, με άλλους συλλόγους ΑμΣΚΠ – Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση, καθώς και μέσω του δευτεροβάθμιου οργάνου της ΠΟΑμΣΚΠ, όπως επίσης την από κοινού οργάνωση εκδηλώσεων, έκφρασης, διεκδίκησης κλπ. για τα θέματα που απασχολούν τα ΑμΣΚΠ – Άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση και συνεργασία με τους Πανελλήνιους και Διεθνείς Ομίλους και Ομοσπονδίες Εθελοντών και πασχόντων με Πολλαπλή Σκλήρυνση καθώς και με Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Φορείς, Οργανισμούς, Ιδρύματα, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Ερευνητικά κέντρα με παρεμφερείς σκοπούς,
 3. Η πραγματοποίηση διαβημάτων και η υποβολή αναφορών και διοικητικών προσφυγών στις αρμόδιες Εθνικές, Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Αρχές. Η κατάθεση, υποστήριξη και αντίκρουση ένδικων βοηθημάτων και μέσων ενώπιον των αρμοδίων Εθνικών και Διεθνών Δικαστηρίων καθώς και η παράσταση ενώπιον κάθε αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής για την προστασία και προάσπιση των δικαιωμάτων των ΑμΣΚΠ- Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση και γενικά των σκοπών του Σωματείου. Η προς προστασία των δικαιωμάτων των ΑμΣΚΠ- Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση, διενέργεια πράξεων ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών, ή Οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και εκδικαστικών επιτροπών ενστάσεων και η έγερση κάθε φύσεως ενδίκων μέσων, τακτικών ή εκτάκτων, στο μέτρο του κατά το Νόμο εφικτού,
 4. Η οργάνωση ομαδικών κινητοποιήσεων, συγκεντρώσεων, συσκέψεων και δημόσιων εκδηλώσεων,
 5. Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του Σωματείου με διαρκή επαφή των μελών του με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τα μέσα ενημέρωσης και την κοινή γνώμη,
 6. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, επιστημονικών επιτροπών, στελέχωση του Σωματείου και με επαγγελματίες καθώς και ανάθεση έργου σε ειδικούς για την ορθή πλαισίωση και οργάνωση των εθελοντών και για την επίτευξη επί μέρους στόχων του Σωματείου,
 7. Η δημιουργία σχεδίου προβολής και διάχυσης των σκοπών του Σωματείου και των δράσεων του με τη χρήση όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης με σκοπό τη διαφώτιση της κοινής γνώμης και τη συμπαράσταση στα προβλήματα που απασχολούν τα μέλη,
 8. Η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες, προγράμματα και παρεμβάσεις οργανώσεων, δημόσιων φορέων, διεθνών οργανισμών, για την προώθηση των ζητημάτων που αφορούν την Πολλαπλή Σκλήρυνση και γενικότερα θέματα προαγωγής της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής προστασίας,
 9. Την οργάνωση και συμμετοχή σε κάθε πρόγραμμα φιλανθρωπικού χαρακτήρα μέσω του οποίου θα υπάρχει φιλανθρωπική βοήθεια σε ΑμΣΚΠ – Άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση οποιασδήποτε μορφής όπως διάθεση τροφίμων, παράθεση συσσιτίων κ.λ.π.,
 10. Ανάληψη εκπόνησης ή συμμετοχή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων των αρμοδίων Υπουργείων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων οργανισμών (εθνικών ή διεθνών),
 11. Συνεργασία με χορηγούς από το χώρο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για κοινωνικές έρευνες, ενημερωτικές εκστρατείες, χρηματοδότηση κ.λ.π.,
 12. Τη χρησιμοποίηση κάθε άλλου νομίμου και πρόσφορου μέσου που θα αποβλέπει στην επιτυχία των σκοπών του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 4ον
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια είναι απεριόριστη. Η διάλυση του Σωματείου ρητώς ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 41 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟΝ 5ον
ΜΕΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο αποτελείται από α) τακτικά , β) φίλοι , γ) αρωγά και δ) επίτιμα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 6ον
ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ – ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει, μετά από αίτησή του κάθε πρόσωπο που πάσχει από τη νόσο της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας (ΣΚΠ) – Πολλαπλής Σκλήρυνσης (ΠΣ), καθώς και κάθε άλλο που αποδεδειγμένα πάσχει από παρεμφερή ή συγγενούς αιτιολογίας πάθηση , ανεξαρτήτως ποσοστού αναπηρίας. Δικαίωμα να γίνουν τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν όλοι όσοι είναι πολίτες αυτής της χώρας και πολίτες Ε.Ε. και τρίτων χωρών που πληρούν τις άνω προϋποθέσεις και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Όποιος επιθυμεί να γίνει μέλος υποβάλλει:

 1. Αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ).
 2. Βεβαίωση από Κρατικές Υγειονομικές Επιτροπές ή Γνωμάτευση από Κρατικό Νοσοκομείο, που να βεβαιώνει ή να γνωματεύει αντίστοιχα, αναγράφοντας ρητά, ότι πάσχει από Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣΚΠ) – Πολλαπλή Σκλήρυνση(ΠΣ).
 3. Δυο (2) φωτογραφίες.

Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις συζητήσεις των γενικών συνελεύσεων, να ψηφίζουν, εκλέγουν και εκλέγονται. Έχουν το δικαίωμα επίσης να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου με έγγραφη ή προφορική πρόταση τους προς τα όργανα της Διοίκησης, που είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν στην πρόταση. Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών του Σωματείου και ν\’ αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτού, καθώς και να καταβάλουν την συνδρομή τους, που καθορίζεται από το Διοικητικό, Συμβούλιο (Δ.Σ.). Κάθε μέλος, που η δραστηριότητά του είναι ενάντια στους σκοπούς του Σωματείου ή που εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης τούτου ή δεν πράττει σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και αυθαιρετεί, υποβάλλεται στις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις, ανάλογα με την βαρύτητα της πράξης του : α) σύσταση προς συμμόρφωση, β) γραπτή επίπληξη και γ) οριστική αποβολή. Οι ποινές επιβάλλονται μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους, με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής. Πρέπει να κοινοποιείται έγγραφα οποιαδήποτε καταγγελία στο Δ.Σ που συγκαλεί Πειθαρχική Επιτροπή. Το υπό κατηγορία μέλος, οφείλει να απολογηθεί στην Πειθαρχική Επιτροπή και μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε στοιχεία για να υποστηρίξει την αθωότητά του. Αν παραδώσει τα στοιχεία στο Δ.Σ., δικαιούται να λάβει απόδειξη. Είναι δυνατή η ανάκληση της ποινής, που γίνεται με την ίδια διαδικασία. Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη δηλαδή θα πρέπει να μνημονεύει τόσο το άρθρο του καταστατικού όσο και το παράπτωμα. Το μέλος του Σωματείου που δόλια κατηγόρησε ψευδώς άλλο, με συνέπεια τη καταδίκη του δευτέρου, αποβάλλεται από το Σωματείο. Μέλος διαγράφεται και μετά από αίτηση του έγγραφη στο Δ.Σ., μετά παρέλευση τριών (3) μηνών από την υποβολή της. Το μέλος διαγράφεται και όταν παύσει να συμπληρώνει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να είναι μέλος. Η διαγραφή του γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 7ον
ΦΙΛΟΙ ΜΕΛΗ

Φίλος μέλος μπορεί να γίνει οποιοδήποτε άτομο καθώς και συγγενής ΑμΣΚΠ-Ατόμου με Πολλαπλή Σκλήρυνση το οποίο επιθυμεί να προσφέρει βοήθεια στο Σωματείο και η συνεισφορά του να αποσκοπεί στην επιτυχία των σκοπών του Καταστατικού. Οι φίλοι μέλη εγγράφονται στο μητρώο φίλων και υποχρεούνται στην καταβολή συνδρομών.

ΑΡΘΡΟ 8ον
ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ

Μετά από αίτηση τους, αρωγά μέλη εγγράφονται από το Δ.Σ. άτομα που επιθυμούν να προσφέρουν οικονομική, ή άλλη υλική ή ηθική βοήθεια, κατά τακτικά χρονικά διαστήματα προς το Σωματείο. Τα αρωγά μέλη δύναται με υπόδειξη του Δ.Σ. να συμμετάσχουν ή να απαρτίζουν επιτροπές, για την επίτευξη σκοπών του Καταστατικού. Τα αρωγά μέλη εγγράφονται σε ιδιαίτερα μητρώα και δεν υποχρεούνται στην καταβολή συνδρομών.

ΑΡΘΡΟ 9ον
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, μετά από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, άτομα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο ή εργάσθηκαν για τους ίδιους σκοπούς, ή δύνανται λόγω της προσωπικότητας τους και της θέσεως που κατέχουν στην Κοινωνία, να προσφέρουν αξιόλογες υπηρεσίες για την επιτυχία των σκοπών του Σωματείου, Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται στην καταβολή συνδρομών.

ΑΡΘΡΟΝ 10ον
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Όλα τα μέλη υποχρεούνται:

 1. να συμμορφώνονται ακριβώς προς το Καταστατικό, του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Σωματείου, τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, καθώς και τις αποφάσεις του Δ.Σ.,
 2. Τα τακτικά μέλη και οι φίλοι μέλη, υποχρεούνται να καταβάλλουν ανά έτος (κατά προτίμηση στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους) την τακτική ετήσια συνδρομή τους, που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.,
 3. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου, στις διασκέψεις αυτού, ψηφοφορίες και στις εκλογές,
 4. Όλα τα μέλη οφείλουν να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν ενεργά στις Γενικές Συνελεύσεις και στις διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟΝ 11ον
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Όλα τα τακτικά μέλη δικαιούνται να μετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Σωματείου και να επισκέπτονται τα γραφεία και τους χώρους του. Τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μπορούν να παρίστανται προσωπικά ή με εξουσιοδότηση σε μέλος της οικογένειάς τους, στις Γενικές Συνελεύσεις και να ψηφίζουν για κάθε θέμα. Δικαίωμα να είναι υποψήφιοι έχουν ένα (1) μήνα μετά την εγγραφή τους. Έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν τη σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό. Όλα τα μέλη μπορούν να απευθύνονται εγγράφως για κάθε θέμα στο ΔΣ και να εμφανίζονται σε αυτό.

ΑΡΘΡΟΝ 12ον
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Η ιδιότητα του µέλους απόλλυται µετά από έγγραφη παραίτηση του που εγχειρίζεται στον Γενικό Γραμματέα του σωματείου και απευθύνεται στο Δ.Σ. και αφού προηγούμενα εκπληρώσει τις µέχρι της υποβολής της παραιτήσεως ταμιακές του υποχρεώσεις. Η αίτηση περί παραιτήσεως ή αποχωρήσεως γίνεται δεκτή υποχρεωτικά από το Δ.Σ. εάν υποβληθεί έγκαιρα, δηλ. πριν τουλάχιστον από τρεις µήνες από της λήξεως του λογιστικού έτους (αρθρ. 87 Α.Κ). Το αποχωρούν µέλος κανένα δικαίωµα δεν έχει επί της περιουσίας του σωματείου, ευθύνεται δε και για την πληρωµή της εισφοράς του για όσο χρόνο διετέλεσε µέλος.

ΑΡΘΡΟΝ 13ον
ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

Το Δ.Σ. έχει δικαίωµα να διαγράφει κάθε µέλος το οποίον:

 1. απώλεσε τις απαιτούµενες για την εγγραφή του ιδιότητες,
 2. καθυστερεί την καταβλητέα εισφορά για δύο τουλάχιστον χρόνια. Το διαγραφόµενο µέλος, λόγω µη καταβολής της εισφοράς του, µπορεί να επανέλθει, ελεύθερα εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις του,
 3. δεν πειθαρχεί, δεν συµµορφώνεται και δεν εκτελεί τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ., η προβαίνει σε ενέργειες αντιτιθέµενες στον σκοπό και στις αρχές του σωµατείου.

Οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. που λαµβάνονται για το παρόν άρθρον µε την νόµιµη πλειοψηφία µπορούν να προσβληθούν ενώπιον της πρώτης µετά την απόφαση του Δ.Σ. τακτική Γ.Σ. των µελών του σωµατείου, υπό του διαγραφέντος µέλους. Η προσβολή, δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της περί διαγραφής αποφάσεως του Δ.Σ. Διαγραφή µέλους προσβληθείσα ενώπιον της τακτικής Γ.Σ. και ακυρωθείσα θεωρείται ότι ουδέποτε έγινε. Το αποβαλλόµενο µέλος δύνανται να προσφύγει και στις Δικαστικές Αρχές προς επανόρθωσή του κατά το αρθρ. 88 του Α.Κ.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 14ον
ΕΙΔΗ ΠΟΡΩΝ

Οι πόροι του σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.
Τακτικοί είναι τα έσοδα από τις ετήσιες συνδρομές και τα έσοδα από το δικαίωμα εγγραφής των μελών. Τις ετήσιες συνδρομές δικαιούται το Δ.Σ. δι\’ αποφάσεώς του να αυξομειώνει, καθώς και το δικαίωμα εγγραφής.
Έκτακτοι πόροι είναι: α) προσφορές, δωρεές, ευεργεσίες, κληροδοτήματα. β) εισπράξεις από εράνους και λαχεία, γ) εισπράξεις εκ της διοργανώσεως διαφόρων εκδηλώσεων (λαχειοφόροι αγορές, χοροί κ.λ.π.) προγραμματιζομένων από το Δ.Σ. δ) Κάθε έσοδο προερχόμενο εκ της διαχειρίσεως της περιουσίας του σωματείου. ε) Οι επιχορηγήσεις, ενισχύσεις, παροχές προς το Σωματείο από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή από άλλες αρχές ή οργανώσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές. στ) Οι προαιρετικές έκτακτες εισφορές των μελών και οι έκτακτες εισφορές των μελών μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ. ζ) Όσοι προέρχονται από κάθε άλλη εκδήλωση ή γιορτή που διοργανώνεται από άλλα σωματεία ή άτομα, χάριν του Σωματείου μας, ή το Σωματείο μας συμμετέχει σε αυτή ή είναι συνδιοργανωτής.

Οι εισπράξεις του σωματείου, οι προερχόμενες από τους παραπάνω πόρους κατατίθενται όλες, πλην 1000 € τα οποία κρατεί στο Ταμείο ο Ταμίας για τις τρέχουσες ανάγκες του σωματείου, σε Υποκατάστημα Τραπέζης που θα επιλέξει το Δ.Σ.. Ανάληψη από το λογαριασμό της τράπεζας γίνεται από τον-την Ταμία και από τον-την Πρόεδρο του Σωματείου.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 15ον

Τα όργανα του Σωματείου είναι α) το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), β) η Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ), γ) η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) και η Πειθαρχική Επιτροπή (ΠΕ)

ΑΡΘΡΟΝ 16ον
ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔIΟIΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το σωματείο διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών με μυστική ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία σε αρχαιρεσίες που γίνονται κάθε τρία χρόνια. Εκτός από το 7μελές Δ.Σ. στις αρχαιρεσίες εκλέγονται και πέντε αναπληρωματικοί σύμβουλοι με τη σειρά της επιτυχίας τους μετά από την εκλογή των επτά (7) μελών του Δ.Σ. με το ίδιο ψηφοδέλτιο. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να είναι κατά πλειοψηφία Έλληνες πολίτες. Μέλη του Δ.Σ. επιτρέπεται να εκλεγούν και πολίτες άλλης χώρας, εφόσον έχουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και τις διατάξεις του Νόμου, να μην τελούν υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση ή κηδεμονία και να έχουν ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας τους. Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης οι οποίες αποφάσεις δεν πρέπει να είναι αντίθετες με τις κείμενες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, με τις διατάξεις του Δικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οφείλουν να υπηρετούν τις νόμιμες επιδιώξεις και τους σκοπούς του παρόντος καταστατικού. Μέλος του Σωματείου που στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα είτε αυτοδικαίως είτε μετά από δικαστική απόφαση, δεν δικαιούται να είναι μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανωτέρω στέρηση. Επίσης την ίδια μέρα της εκλογής εκλέγεται και τριμελής εξελεγκτική επιτροπή. Τα μέλη του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής εκλέγονται ιδιαίτερα από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του Δ.Σ. της Ε.Ε. και των αντιπροσώπων σε Ομοσπονδίες και στην ΠΟΑμΣΚΠ, είναι τριετής.

ΑΡΘΡΟΝ 17ον
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Δέκα (10) μέρες μετά την εκλογή του Δ.Σ., το πλειοψηφήσαν μέλος τούτου καλεί το νεοεκλεγέν Συμβούλιο υπό την προεδρία του το οποίο εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Ειδικό Γραμματέα. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Ειδικός Γραμματέας αποτελούν το Προεδρείο του Σωματείου. Το συνελθόν σε σώμα Δ.Σ. εντός μίας εβδομάδας, παραλαμβάνει από το απερχόμενο Δ.Σ. δια αναλόγων πρωτοκόλλων παράδοσης και παραλαβής, τα αρχεία, τις σφραγίδες, τα μητρώα, τα βιβλία και όλη εν γένει την περιουσία του Σωματείου, καθιστάμενο εφεξής υπόλογο. Τα λοιπά εκλεχθέντα τακτικά μέλη θα έχουν θέση συμβούλων.

ΑΡΘΡΟΝ 18ον
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικών μία φορά τον μήνα, εκτάκτων δε οσάκις ο-η Πρόεδρος αυτού ήθελε συγκαλέσει αυτό. Επίσης συγκαλείται και συνεδριάζει οσάκις τέσσερα (4) μέλη του Δ.Σ. ζητήσουν έγγραφα παρά του Προέδρου τη σύγκληση του Δ.Σ. αναγράφοντας και τους λόγους της συγκλήσεως. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει τούτο μέσα σε δέκα (10) μέρες. Το Δ.Σ. δύναται με απόφαση του να ορίσει και συντομότερα χρονικά διαστήματα των τακτικών του συνεδριάσεων. Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης για επείγουσες έκτακτες καταστάσεις που αφορούν το Σωματείο και τα μέλη του. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκονται (4) τέσσερα τουλάχιστο από τα μέλη του, εκ των οποίων παρόντες θα είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Σωματείου, αποφασίζει δε με πλειοψηφία των παρόντων και με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν πρόκειται για προσωπικό θέμα, οπότε η ψηφοφορία μπορεί να γίνει και μυστική, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. ισχύουν από της αναγραφής των στο σχετικό βιβλίο-αρχείο πρακτικών του Δ.Σ. και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη κατά τη λήψη της σχετικής αποφάσεως. Κατά την συνεδρίαση, το Δ.Σ. συζητεί και αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Σωματείου, εκτός από τα θέματα που δικαιωματικά ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. μετά την επικύρωσή τους εφαρμόζονται και έχουν ισχύ για όλα τα μέλη. Εάν τρία (3) τουλάχιστον μέλη ζητήσουν εγγράφως την επανεξέταση απόφασης του ΔΣ εντός διαστήματος δέκα (10) ημερών από την επικύρωση της, τότε το θέμα εισάγεται προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.. Στα μέλη του Δ.Σ. απαγορεύεται αυστηρώς να ανακοινώνουν σε τρίτους αποφάσεις, ενέργειες, σκέψεις ή συζητήσεις, που γίνονται μεταξύ τους, οι οποίες από την φύση τους πρέπει να είναι απόρρητες, διότι αν τυχόν ανακοινωθούν θα προκύψει βλάβη για το Σωματείο.

ΑΡΘΡΟΝ 19ον
ΑΠΟΥΣΙΕΣ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Κάθε σύμβουλος που ήθελε απουσιάσει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από το αξίωμα του και ότι η παραίτηση του έγινε αποδεκτή. Μέλος που για τους άνω λόγους εκπέσει του αξιώματος του συμβούλου του Σωματείου, ειδοποιείται εγγράφως από το Γραμματέα περί τούτου και καλείται να καλύψει την κενωθείσα θέση ο πρώτος αναπληρωματικός. Το αυτό συμβαίνει εάν κάποιος εκ των συμβούλων υποβάλλει γραπτή παραίτηση. Ο παραιτηθείς δύναται να επανέλθει με αίτηση του στο Δ.Σ., εφόσον κενωθεί θέση και εφόσον η παραίτηση του δεν οφείλεται σε πειθαρχικό ή ποινικό παράπτωμα. Επίσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αποβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. εάν ήθελε αρνηθεί τη σύγκληση του Δ.Σ. κατ\’ άρθρον 18ον του παρόντος. Εάν το Δ.Σ. κρίνει ότι κάποιο από τα μέλη του συστηματικά δεν εκπληρώνει τα καθήκοντά του ή αδιαφορεί για την εκπλήρωση των όσων του ανατέθηκαν από το Δ.Σ, ή το προεδρείο, ή δε συμμορφώνεται ή δεν πράττει σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. , τότε το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών του, την αντικατάστασή του ή την παραπομπή του, με το ερώτημα της έκπτωσης από το αξίωμα του, στην Πειθαρχική Επιτροπή, εκτός κι αν οικιοθελώς αποχωρήσει ο ίδιος. Εάν κενωθεί θέση του προεδρείου του Δ.Σ., τότε όλοι οι σύμβουλοι συνέρχονται σε έκτακτη συνεδρίαση με θέμα την εκ των συμβούλων εκλογή μέλους που θα καταλάβει το κενωθέν αξίωμα του Δ.Σ.. Σε περιπτώσεις που παραιτηθούν τα πέντε έβδομα (5/7) των συμβούλων τότε θεωρείται ότι εξέπεσαν από τη θέση του συμβούλου και του τυχόν αξιώματος των και οι υπόλοιποι σύμβουλοι (τακτικοί και αναπληρωματικοί). Στην περίπτωση αυτή συγκαλείται εντός χρονικού διαστήματος το πολύ εξήντα (60) ημερών Γενική Συνέλευση των μελών που έχει χαρακτήρα εκλογοαπολογιστικής, οπότε και ξεκινάει η διαδικασία εκλογής νέων μελών του Δ.Σ. αλλά και της ΕΕ του. Το υπό παραίτηση Δ.Σ. ασκεί κανονικά όλα τα καθήκοντα του έως την ημέρα παράδοσης στο νέο εκλεγόμενο ΔΣ.

ΑΡΘΡΟΝ 20ον
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. έχει στα χέρια του όλη τη διοίκηση του σωματείου, κρίνει και αποφασίζει επί παντός ζητήματος το οποίον εισηγείται ο Πρόεδρος και αφορά το Σωματείο.
Το ΔΣ όταν συνεδριάζει, συζητεί και αποφασίζει για όλα τα θέματα που ενδιαφέρουν ΑμΣΚΠ – Άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση και έχουν σχέση με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Σωματείου. Επίσης, διοικεί και διαχειρίζεται τους πόρους, την περιουσία και γενικά τις υποθέσεις του Σωματείου, ακόμα υλοποιεί το Πρόγραμμα Δράσης και όλες τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης διορίζει και παύει το υπαλληλικό ή υπηρετικό προσωπικό του σωματείου, τηρώντας τους νόμους και κανονίζει την κατά, νόμο αντιμισθίαν αυτών, τις υποχρεώσεις και καθήκοντά τους. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση τακτικών μία φορά το έτος, εκτάκτως δε οσάκις τούτο απαιτεί το συμφέρον του σωματείου και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Φροντίζει για την έμπρακτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού και των αποφάσεων του Δ.Σ.. Αλληλογραφεί με όλες τις αρχές, τις υπηρεσίες, τους φορείς και γενικά με όλα τα Νομικά και φυσικά πρόσωπα. Επιλέγει και απασχολεί για τις ανάγκες του Σωματείου, Νομικό Σύμβουλο, όταν τούτο κριθεί αναγκαίο. Συντάσσει με ευθύνη του Ταμία έως 15 Ιανουαρίου κάθε έτους: α. Τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων για το επόμενο έτος και β. τον οικονομικό απολογισμό-ισολογισμό του προηγούμενου έτους, τους οποίους υποβάλλει προς έγκριση στην Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. Συγκροτεί τις κατά περίπτωση διάφορες εκ συμβούλων και μελών εν γένει του Σωματείου επιτροπές, για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου. Εφ’ όσον ανακύψει θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητώς από το παρόν καταστατικό ισχύουν και εφαρμόζονται οι Νόμοι του Κράτους, ιδίως ο Αστικός Κώδικας, η Νομοθεσία περί σωματείων και η σχετική επ’ αυτών Νομολογία. Για το θέμα αυτό αποφασίζει το ΔΣ αφού συμβουλευτεί τη γνώμη του Νομικού Συμβούλου.

ΑΡΘΡΟΝ 21ον
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι Πρόεδρος και του Σωματείου. Ο Πρόεδρος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Σωματείου. Αυτό σημαίνει ότι εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον όλων των Αρχών της Πολιτείας, Δικαστικών, δημοτικών, διοικητικών και φυσικών και Νομικών Προσώπων και γενικά σε κάθε σχέση του Σωματείου. Ο πρόεδρος προΐσταται των εργασιών της Γ.Σ. και των συνεδριάσεων του Δ.Σ.. Καλεί σε συνεδρίαση το Δ.Σ., υπογράφει μετά του Γραμματέως τα έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων και φροντίζει για την ακριβή και πιστή τήρηση του Καταστατικού. Δίδει εντολή για την πληρωμή κάθε χρηματικού εντάλματος και όταν κρίνει σκόπιμο ζητά από τον Ταμία, απολογισμό ή λογοδοσία του ταμείου. Συνυπογράφει με τους λοιπούς συμβούλους κάθε σχετική πράξη στα αρχεία του Ταμία, του Γραμματέα και κάθε άλλο αρχείο που διατηρεί το Σωματείο και εποπτεύει το έργο τους και την ενημερότητα των παραπάνω αρχείων.
Προεδρεύει στο Δ.Σ. και φροντίζει για την εντός των χρονικών ορίων εφαρμογή των αποφάσεων του. Εποπτεύει για την εφαρμογή των όρων του παρόντος ως και του εσωτερικού κανονισμού και ελέγχει εκείνα τα μέλη που είναι αμελείς στις υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο. Δύναται να παρίσταται και τότε προεδρεύει στις συνεδριάσεις όλων των Επιτροπών του Σωματείου. Μαζί με τον Αντιπρόεδρο καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τις οποίες και διευθύνει, δίδει κατά σειρά το λόγο σε αυτούς που επιθυμούν να μιλήσουν, αφαιρεί το λόγο σε όσους ομιλητές παρεκτρέπονται, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.
Εποπτεύει γενικά όλων των θεμάτων του Σωματείου και σε έκτακτες περιστάσεις έχει το δικαίωμα να παίρνει με δική του ευθύνη, κάθε μέτρο που υπηρετεί, ευνοεί και εξασφαλίζει τα καλώς ευνοούμενα συμφέροντα του Σωματείου ακόμα και χωρίς απόφαση του Δ.Σ. όταν αυτό απαιτείται από τις περιστάσεις, ή όταν η οποιαδήποτε καθυστέρηση θα ζημιώσει το Σωματείο. Υποχρεούται όμως όλες τις ενέργειες του αυτές να φέρει προς έγκριση στην πρώτη επόμενη έκτακτη ή τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ.. Μεριμνά για την σύγκληση της Γ.Σ. και λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και κωλυομένου ή απουσιάζοντος και τούτου ο πρεσβύτερος των συμβούλων.

ΑΡΘΡΟΝ 22ον
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος που εκτελεί όλα τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 21 για τον Πρόεδρο. Τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο απόντας ή κωλυόμενους αναπληρώνει ο πρεσβύτερος των συμβούλων που εκτελεί όλα τα καθήκοντα αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 21. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατόν να ανατεθούν στον Αντιπρόεδρο, προσωρινά ή μόνιμα, ένα μέρος από τα καθήκοντα του Προέδρου. Ο Αντιπρόεδρος ακόμα και όταν δεν αναπληρώνει τον Πρόεδρο, υποχρεούται να φροντίζει ενεργά την εφαρμογή των αποφάσεων του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟΝ 23ον
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός Γραμματέας φυλάσσει τις σφραγίδες του σωματείου και το αρχείο, ενημερώνει και τηρεί το μητρώον των μελών κατά κατηγορίες και το πρωτόκολλο αλληλογραφίας, κρατεί και συντάσσει τα πρακτικά του Δ.Σ., τα οποία μπορεί να είναι και έντυπα ή ηλεκτρονικά και φυλάσσονται σε ειδικό ντοσιέ, τηρεί την αλληλογραφία, σφραγίζει και προσυπογράφει μετά του Προέδρου τα πρακτικά του Δ.Σ., καθώς και κάθε έγγραφο και τα χρηματικά εντάλματα. Επίσης συντάσσει την έκθεση πεπραγμένων της Διοικήσεως και επιμελείται των γραφείων του σωματείου. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας, τον αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας και σε απουσία και αυτού ο αρχαιότερος των συμβούλων. Αν ο Γενικός Γραμματέας δεν εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, αντικαθίσταται με απόφαση και ευθύνη του Δ.Σ. εντός δέκα (10) ημερών.

ΑΡΘΡΟ 24ον
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Ειδικός Γραμματέας εκτελεί τα καθήκοντα που του αναθέτει το Δ.Σ.. Αναφέρεται περί αυτών στο Γενικό Γραμματέα και στον Πρόεδρο. Είναι πρώτος συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα και τον βοηθά ενεργά στο έργο του. Είναι δυνατόν να του ανατεθούν από το ΔΣ και συγκεκριμένα ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες. Αν ο Ειδικός Γραμματέας δεν εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, αντικαθίσταται με απόφαση και ευθύνη του Δ.Σ. εντός δέκα (10) ημερών.

ΑΡΘΡΟΝ 25ον
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας τηρεί τα βιβλία που έχουν σχέση με το Ταμείο, ενεργεί τις εισπράξεις των πόρων του σωματείου που γίνονται απαραιτήτως σε αποδείξεις του Σωματείου και όλες τις πληρωμές δαπανών με αποδεικτικά ( αποδείξεις, τιμολόγια, εντάλματα κλπ.) υπογεγραμμένων υπό του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα.
Εισπράττει όλες τις ταχυδρομικές και τραπεζικές επιταγές που απευθύνονται στο Σωματείο με ευθύνη του και αναφέρει την πραγμάτωση τους στο Δ.Σ. . Σε επείγουσες περιπτώσεις ενεργεί πληρωμές μέχρι του ποσού των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), με εντολή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, με την αίρεση ότι η δαπάνη αυτή θα εγκριθεί από το Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίαση του. Ο Ταμίας το πέραν των 1000 €, χρηματικό ποσό, καταθέτει στην Τράπεζα που θα έχει επιλέξει το Δ.Σ. Κάθε δε δαπάνη ενεργεί μετά από εντολή του Δ.Σ .
Τηρεί αρχείο ταμείου, αρχείο ισολογισμού και γενικά κάθε αρχείο που κρίνεται αναγκαίο για την διαχείριση και την διαφάνεια της διαχείρισης. Ιδιαίτερα στο αρχείο ταμείου αναγράφεται κάθε πράξη είσπραξης και πληρωμών και μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση του και οπωσδήποτε ποτέ πέραν των (30) τριάντα ημερών, αφότου πραγματοποιήθηκε η κάθε πράξη. Τα αρχεία μπορεί να είναι έντυπα ή ηλεκτρονικά.
Κάνει γνωστή κάθε μήνα την οικονομική κατάσταση του Σωματείου στο Δ.Σ., ζητά έγκριση δαπανών που πραγματοποιήθηκαν με βάση αποδείξεις πληρωμών, ζητά προεγκρίσεις δαπανών του επομένου μηνός για τυχόν προγραμματισμένες υποχρεώσεις και εισηγείται το βέλτιστο για τα οικονομικά του Σωματείου.
Είναι υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε ανωμαλία του ταμείου και ευθύνεται πειθαρχικά, ποινικά, αστικά για την όλη οικονομική διαχείριση του Σωματείου.
Συντάσσει στο τέλος κάθε έτους τον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ και τον ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του τρέχοντος έτους και τον υποβάλλει στο ΔΣ προς έγκριση μέχρι την 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους Επίσης συντάσσει και υποβάλλει τον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ εσόδων και εξόδων του επόμενου έτους (μέχρι την 15 Ιανουαρίου του έτους).
Ο Ταμίας υποβάλλει στην τακτική Γ.Σ. των μελών τον προϋπολογισμό καθώς και τον απολογισμό του λήξαντος έτους και μετά προηγούμενο έλεγχο της Ε.Ε. Ο Ταμίας ευθύνεται επίσης για τη διαχείριση της κινητής και ακινήτου περιουσίας του σωματείου, καθώς και για την εν γένει οικονομική κατάσταση αυτού, τηρώντας και βιβλίο περιουσίας.
Όταν ο Ταμίας κωλύεται ή απουσιάζει, τον αναπληρώνει μέλος του ΔΣ που εκλέγεται από αυτό. Όταν ο Ταμίας καίτοι αναπληρούμενος, απουσιάζει περισσότερο από τρεις (3) μήνες, το ΔΣ τον αντικαθιστά. Αν ο Ταμίας δεν εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, αντικαθίσταται με απόφαση και ευθύνη του ΔΣ εντός δέκα (10) ημερών.

ΑΡΘΡΟΝ 26ον
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. και Ε.Ε.

Τα μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν δύνανται να είναι συγχρόνως και έμμισθοι υπάλληλοι του σωματείου. Εξαιρετικά, και με απόφαση του ΔΣ είναι εύλογη η κάλυψη δαπανών για έξοδα μετακίνησης και όλων των εξόδων διαμονής καθώς και παραστάσεως και διεκπεραιώσεως χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων φορέων που απαιτούνται για συγκεκριμένη υπηρεσία χάριν του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟΝ 27ον
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Οι σύμβουλοι βοηθούν το Προεδρείο στην διεξαγωγή των εργασιών του. Το Δ.Σ. προς καταμερισμό των εργασιών του αναθέτει στους συμβούλους ορισμένες αρμοδιότητές του.

ΑΡΘΡΟ 28ον
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Ειδικός Γραμματέας αποτελούν το Προεδρείο του Σωματείου. Το Προεδρείο συνεδριάζει όταν παρίσταται ανάγκη, με προφορική πρόσκληση του Προέδρου και ευρίσκεται σε απαρτία όταν και άλλα δυο (2) μέλη του, πλην του Προέδρου παρίστανται.

Η συνεδρίαση είναι άτυπη, δεν τηρούνται πρακτικά, ούτε λαμβάνονται επίσημες κα δεσμευτικές αποφάσεις.

Καθήκοντα του Προεδρείου είναι:
α) Η μελέτη προβλημάτων που αφορούν το Σωματείο και γενικότερα των ΑμΣΚΠ – Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση
β) η επεξεργασία των λύσεων και η υποβολή σχετικών προτάσεων στο Δ.Σ.,
γ) η παρακολούθηση και φροντίδα της σωστής και έγκαιρης εφαρμογής των αποφάσεων των ΓΣ και του ΔΣ και
δ) η εξασφάλιση όλων των ενεργειών για την καλύτερη λειτουργία του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 29ον
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Το ΔΣ εφόσον κρίνει σκόπιμο μπορεί να συστήνει προσωρινές ή μόνιμες επιτροπές, για την αντιμετώπιση των διαφόρων αναγκών του Σωματείου και γενικότερα για καλύτερη λειτουργία του. Οι επιτροπές απαρτίζονται από μέλη του Δ.Σ. ή από άλλα μέλη του Σωματείου, που επιλέγονται από το Δ.Σ.. Όταν συμμετέχει μέλος του Δ.Σ. προεδρεύει αυτής, ειδάλλως ορίζει το Δ.Σ. ποιος θα προεδρεύει. Οι επιτροπές ενεργούν αυστηρά μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητας που τους έχει καθοριστεί και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να αναπτύξουν δράση ανεξάρτητη και ανεξέλεγκτη από το ΔΣ. Τα χρηματικά ποσά που συγκεντρώνει κάθε επιτροπή, παραδίδονται αμέσως στον Ταμία με απόδειξη του Σωματείου. Δεν αμείβεται κανένα μέλος της επιτροπής για τις υπηρεσίες που προσφέρει μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητας της επιτροπής, δικαιούται όμως με απόφαση του ΔΣ τα απαραίτητα έξοδα κινήσεως και τυχόν εκπροσωπήσεως.

ΑΡΘΡΟ 30ον
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το Δ.Σ. συστήνει 5μελή Πειθαρχική Επιτροπή (ΠΕ) που θα αποτελείται από (3) τρία μέλη του Δ.Σ και (2) δύο μέλη του Σωματείου ανεξαρτήτου κατηγορίας, που θα επιλεγούν με απόφαση της πλειοψηφίας του Δ.Σ.
Η θητεία της Πειθαρχικής Επιτροπής είναι τριετής.
Η Πειθαρχική Επιτροπή υποχρεούται να σέβεται και να τηρεί το υπάρχον καταστατικό, και αναλαμβάνει να επιβάλει τις κυρώσεις σε κάθε μέλος που οι δραστηριότητές του είναι ενάντια στους σκοπούς του Σωματείου ή που εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης τούτου ή δεν πράττει σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και αυθαιρετεί.
Οι πειθαρχικές κυρώσεις, ανάλογα με την βαρύτητα της πράξης του είναι: α) σύσταση προς συμμόρφωση, β) γραπτή επίπληξη και γ) οριστική αποβολή. Οι ποινές επιβάλλονται μετά από πρόταση του Δ.Σ. και πρέπει να κοινοποιείται έγγραφα οποιαδήποτε κύρωση στο υπό κατηγορία μέλος και η απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία ανάλογη του Προεδρείου του Σωματείου. Το υπό κατηγορία μέλος, οφείλει να απολογηθεί στην Πειθαρχική Επιτροπή, μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε στοιχεία για να υποστηρίξει την αθωότητά του και είναι δυνατή η ανάκληση της ποινής, που γίνεται με την ίδια διαδικασία.
Η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής, πρέπει να είναι αιτιολογημένη δηλαδή θα πρέπει να μνημονεύει τόσο το άρθρο του καταστατικού όσο και το παράπτωμα. Έχει την υποχρέωση να κοινοποιήσει τις αποφάσεις της στο Δ.Σ. και στην αμέσως επόμενη Τακτική Συνέλευση του Σωματείου.
Στα μέλη της ΠΕ απαγορεύεται αυστηρώς να ανακοινώνουν σε τρίτους αποφάσεις, ενέργειες, σκέψεις ή συζητήσεις, που γίνονται μεταξύ τους, οι οποίες από την φύση τους πρέπει να είναι απόρρητες, διότι αν τυχόν ανακοινωθούν θα προκύψει βλάβη για το Σωματείο.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ–ΣΥΣΤΑΣΗ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΑΡΘΡΟΝ 31ον

Στις αρχαιρεσίες προς εκλογή του Δ.Σ. εκλέγεται και Τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, που αποστολή έχει να παρακολουθεί τις εργασίες του Δ.Σ., ελέγχει τα βιβλία του Ταμείου και υποβάλλει στη Γ.Σ. την έκθεση περί των οικονομικών εργασιών του Δ.Σ. και της κινήσεως του Ταμείου.
Τα εκλεγέντα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής (όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο ΟΓΔΟΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ) εντός δέκα (10) ημερών από της εκλογής και υπό την προεδρία του πλειοψηφούντος συμβούλου, συνέρχονται σε συνεδρίαση και δια ψηφοφορίας εκλέγουν α) Πρόεδρο , β) Γραμματέα της ΕΕ και γ) αναπληρωματικό μέλος.
Έργο της είναι ο έλεγχος των οικονομικών του Σωματείου, η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης των εσόδων και των εξόδων του, της περιουσίας του και γενικά η δράση και αποφάσεις επί οικονομικών θεμάτων της Διοίκησης.
Έχει το δικαίωμα να συγκαλεί και μία έκτακτη Γ.Σ. εντός του έτους της θητείας της και να θέτει ζήτημα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ., εφόσον διαπιστωθεί αναμφισβητήτως παρεκτροπή τούτου εκ των βασικών διατάξεων του Καταστατικού. Το δικαίωμα τούτο έχει την έννοια της υποχρεωτικής εντός έτους συγκλήσεως εκτάκτου Γ.Σ. υπό της Ε.Ε. αλλά μόνον εφόσον έχει αποδείξεις περί οικονομικής ατασθαλίας του Δ.Σ. και βαρείας αμελείας τούτου περί τα διοικητικά του καθήκοντα.
Προς τούτο συντάσσει και ανακοινώνει σχετική αιτιολογημένη έκθεση δέκα πέντε (15) μέρες πριν από την ημέρα συγκλήσεως της έκτακτης Γ.Σ. και κατά την οποίας για το ζήτημα αυτό, δηλ. του της εμπιστοσύνης θ\’ αποφαίνονται με σχετική πλειοψηφία τα μέλη της Συνελεύσεως. Σε περίπτωση κατά την οποία ήθελε διαπιστωθεί προσπάθεια δυσφημήσεως του Δ.Σ. εκ μέρους της Ε.Ε., όλα τα μέλη της εκπίπτονται του αξιώματος των με απόφαση της Γ.Σ. λαμβανομένης με σχετική πλειοψηφία. Η ΕΕ δικαιούται οποτεδήποτε κρίνει και υποχρεούται μετά από εντολή του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. να προβαίνει σε έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου, των διαφόρων επιτροπών, των παραρτημάτων και να εξετάζει τις πηγές και το ύψος των εσόδων που πραγματοποιήθηκαν καθώς και τη νομιμότητα των δαπανών με βάση το καταστατικό, τον προϋπολογισμό και την Ελληνική Νομοθεσία.
Μετά από κάθε έλεγχο η ΕΕ οφείλει εντός δέκα (10) ημερών να συντάξει πόρισμα όπου θα αναφέρονται λεπτομερώς τα αποτελέσματα του ελέγχου, ειδικά τυχόν ανωμαλίες και να το υποβάλλει στο ΔΣ του Σωματείου υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ (ΠΟΑμΣΚΠ)

ΑΡΘΡΟ 32ον

Ο αριθμός των αντιπροσώπων του Σωματείου, σε Ομοσπονδίες και στην ΠΟΑμΣΚΠ είναι όσος ορίζεται σύμφωνα με το καταστατικό των Ομοσπονδιών και της ΠΟΑμΣΚΠ. Εκλέγονται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με τη διαδικασία όπως ορίζεται στο κεφάλαιο ΟΓΔΟΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ του παρόντος ή όποτε απαιτηθεί από τα διαδικαστικά των Ομοσπονδιών. Μάλιστα μπορεί κάποιος που είναι υποψήφιος για το ΔΣ ή την ΕΕ να είναι και υποψήφιος για αντιπρόσωπος του Σωματείου σε Ομοσπονδίες και στην ΠΟΑμΣΚΠ. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη του Σωματείου.
Υποχρέωση των αντιπροσώπων είναι να εκπροσωπούν τα Άτομα με ΣΚΠ-Πολλαπλή Σκλήρυνση του Σωματείου, να προάγουν τους σκοπούς του Σωματείου και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτού. Καθώς επίσης να πράττουν και να μεταφέρουν τις θέσεις σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. του Σωματείου, και γενικότερα να ακολουθούν πιστά τις αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης. Απαγορεύεται να αυθαιρετεί και να μη σέβεται τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Σωματείου επί παντός θέματος που αφορά την ΕΕΑΣΚΠ και τα μέλη της. Οι Πειθαρχικές κυρώσεις που αναλογούν στα τακτικά μέλη, που δεν συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης, ισχύουν εξίσου και για τους αντιπροσώπους σε Ομοσπονδίες και στην ΠΟΑμΣΚΠ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ 33ον
ΕΙΔΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ –  ΣΚΟΠΟΣ

Οι Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.) των μελών του Σωματείου διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες. Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του σωματείου και οι αποφάσεις της, όταν λαμβάνονται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού και των σχετικών Νόμων του Κράτους, είναι υποχρεωτικές για όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Σωματείου.
Η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία όλων των θεμάτων του Σωματείου, ιδιαίτερα εκλέγει και παύει τα μέλη του ΔΣ, της ΕΕ και των αντιπροσώπων του Σωματείου στη ΓΣ των Ομοσπονδιών και της ΠΟΑμΣΚΠ, αποφασίζει για την λογοδοσία και τις ενέργειες της Διοίκησης, εγκρίνει τον Ισολογισμό, Απολογισμό και τον Προϋπολογισμό του Σωματείου, το Πρόγραμμα Δράσης και αποφασίζει για την εκποίηση, αξιοποίηση και υποθήκευση ακινήτων του και γενικά έχει γνώμη για την εφαρμογή και τακτοποίηση του παρόντος καταστατικού. Δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, τα οποία έχουν καταβάλλει την συνδρομή τους μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, αλλά πριν την έναρξη της. Τα μέλη που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις δεν έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις.

ΑΡΘΡΟΝ 34ον
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών συγκαλούνται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και η σύγκληση της Γ.Σ. γνωστοποιείται δέκα πέντε (15) μέρες πριν από την ημέρα συγκλήσεως στα μέλη με πρόσκληση. Οι προσκλήσεις για τις Γ.Σ. πρέπει να αναγράφουν σαφώς τον τόπο, την ημέρα και ώρα της Συνελεύσεως, τα προς συζήτηση θέματα και εάν η Συνέλευση είναι τακτική ή έκτακτος, υπογράφονται δε παρά του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα ή της Ε.Ε., όταν συγκαλείται παρ\’ αυτής. Στην ημερήσια διάταξη μπορεί να προστεθούν και να συζητηθούν και άλλα θέματα, εφόσον τεθούν σε αυτήν πριν την έναρξη της και έχουν ή ομόφωνη απόφαση του ΔΣ ή προτείνεται από το 1/3 των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν. Αυτά συζητούνται αμέσως μετά τη συζήτηση των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Στις Συνελεύσεις που γίνονται κατόπιν αναβολής, απαγορεύεται η προσθήκη νέων θεμάτων και είναι άκυρη κάθε συζήτηση και απόφαση για θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην αρχική πρόσκληση, με εξαίρεση θέμα που μπορεί να τεθεί πριν την έναρξη της ΓΣ και υπογράφεται από τα 3/4 των παρόντων μελών. Μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γ.Σ, το ½ των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. με έγγραφη αίτηση τους προς το ΔΣ όπου θα αναφέρουν με σαφήνεια το λόγο που θέλουν να γίνει η Γ.Σ. Σε αυτή την περίπτωση το ΔΣ πρέπει εντός μηνός να ορίσει έκτακτη ΓΣ.

ΑΡΘΡΟΝ 35ον
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδριάσεως. Προς τούτο ανοίγεται βιβλίο-φύλλο παρουσίας των μελών στο οποίον αφού αναγραφεί η καλούμενη Γ.Σ., καταχωρείται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός μητρώου του μέλους και παραπλεύρως η υπογραφή, είναι δε έγκυρος η Συνέλευση οσαδήποτε μέλη και αν αποχωρήσουν μετά ταύτα. Για να θεωρηθεί ότι η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία απαιτείται η παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον του όλου αριθμού των ταμειακώς εντάξει μελών. Όταν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση καλείται νέα με τα ίδια θέματα, στον ίδιο τόπο και ώρα, εντός οκτώ (8) ημερών, οπότε υπάρχει απαρτία, όσα μέλη και αν παρίστανται.

ΑΡΘΡΟΝ 36ον
ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Οι εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων διευθύνονται από Τριμελές Προεδρείο που εκλέγεται για το σκοπό αυτό από τα παρόντα μέλη της, εκ των οποίων ένας εκτελεί χρέη Προέδρου της Συνέλευσης και ένας εκτελεί χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης. Μέλη του Προεδρείου δεν μπορούν να είναι τα μέλη του ΔΣ ή της ΕΕ. Στην εκλογοαπολογιστική Συνέλευση μέλη του Προεδρείου δεν μπορούν να είναι και υποψήφιοι για μέλη του Δ.Σ. ή της ΕΕ. Στις Γενικές Συνελεύσεις κρατούνται πρακτικά από το Γραμματέα Συνέλευσης. Τα πρακτικά αυτά παραδίδονται εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών στο ΔΣ, υπογεγραμμένα από τα μέλη του Προεδρείου της ΓΣ. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία του ημίσεως πλέον ενός των παρόντων και είναι άκυροι εάν η Συνέλευση δεν έχει απαρτία. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαμβάνονται με ψηφοφορία. Κάθε ψηφοφορία στη Γ.Σ. που αφορά αρχαιρεσίες ή ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση γίνεται μυστική. Οι λοιπές ψηφοφορίες γίνονται δι\’ ανατάσεως των χειρών, εκτός εάν το 1/2 των παρόντων μελών ζητήσουν την δι\’ ονομαστικής κλήσεως ή ψηφοδελτίων ψηφοφορία, οπότε εφαρμόζεται ο τρόπος ψηφοφορίας που ζητήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 37ον
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Οι τακτικές συνελεύσεις πρέπει να γίνονται τουλάχιστον μια φορά κάθε χρόνο και μάλιστα μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους οπότε και αυτή ονομάζεται Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Στην Ετήσια τακτική Γ.Σ. γίνονται οπωσδήποτε τα παρακάτω: α) η λογοδοσία του Δ.Σ. σχετικά με την όλη δράση του κατά το προηγούμενο έτος και ψηφοφορία για την έγκριση αυτής, β) αναγιγνώσκεται η υποβληθείσα έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση και ακολουθεί ψηφοφορία για την έγκριση αυτής και για την απαλλαγή από τις ευθύνες των μελών του ΔΣ, γ) η έγκριση του οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού για το παρελθόν έτος, καθώς και του προϋπολογισμού για το τρέχον έτος και δ) ο προγραμματισμός δράσης για το τρέχον έτος. Πριν από την συζήτηση περί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λαμβάνονται αποφάσεις: α) για διαγραφή μελών, και β) επί προτάσεως μέλους η οποία αφορά θέματα στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟΝ 38ον
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ.

Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο ή μπορεί να είναι έντυπα ή ηλεκτρονικά και να φυλάσσονται σε ειδικό ντοσιέ που τηρείται με την επιμέλεια του Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 39ον
ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ.Σ.

Η τελευταία τακτική Συνέλευση της θητείας του Δ.Σ. έχει χαρακτήρα Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης, όπου εκτός των άλλων: α) εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή, β) ανακηρύσσει τον κατάλογο των υποψηφίων με βάση τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί και γ) ορίζει την ακριβή ημερομηνία των εκλογών η οποία πρέπει να είναι εντός δύο (2) μηνών και όχι νωρίτερα του ενός (1) μήνα, καθώς και την ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση που έχει χαρακτήρα εκλογοαπολογιστικής πρέπει να αποσταλεί τουλάχιστον είκοσι μία (21) μέρες πριν και να περιλαμβάνει ενημέρωση για τις αρχαιρεσίες του Σωματείου και αίτηση υποψηφιότητας για ΔΣ, ΕΕ και αντιπροσώπων του Σωματείου σε Ομοσπονδίες και στην ΠΟΑμΣΚΠ. Όσοι επιθυμούν και σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό έχουν το δικαίωμα για υποψηφιότητα, υποβάλλουν στο Δ.Σ. σχετική αίτηση υποψηφιότητας, με την οποία ζητούν να συμπεριληφθούν ως υποψήφιοι στο αντίστοιχο ψηφοδέλτιο, είτε των υποψηφίων για το ΔΣ ή για την ΕΕ ή για τους αντιπροσώπους του Σωματείου σε Ομοσπονδίες και στην ΠΟΑμΣΚΠ, που θα πρέπει να φτάσει στα Γραφεία του Σωματείου μέχρι και τη μέρα της παραπάνω Γενικής Συνέλευσης. Το Δ.Σ. ανακηρύσσει τους υποψήφιους που υπέβαλαν αίτηση, τους έχοντες τα προσόντα και βρίσκονται ταμειακώς εντάξει, αναρτά πίνακα τούτων σε καταφανές μέρος των γραφείων του σωματείου και καταρτίζει τα σχετικά ψηφοδέλτια. Δεν μπορεί να εκλεγεί υποψήφιος όποιος δεν ανακηρύχθηκε. Το Δ.Σ. μέχρις ότου αναλάβει τα καθήκοντα το νέο Δ.Σ. διεκπεραιώνει τις υπηρεσιακές υποθέσεις του σωματείου. Η Εφορευτική Επιτροπή σε συνεργασία με το ΔΣ αποστέλλει ταχυδρομικώς σε όλα τα μέλη τον εκλογικό φάκελο που περιλαμβάνει οδηγίες για τις εκλογές και την επιστολική ψήφο, τουλάχιστον είκοσι μία (21) μέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής τους. Αν τυχόν δεν υποβληθεί καμιά υποψηφιότητα ή οι υποψηφιότητες είναι αριθμητικά λιγότερες από τον αριθμό των μελών του ΔΣ ή της ΕΕ, τότε η ΓΣ έχει το δικαίωμα να προτείνει η ίδια υποψηφίους από τους παρόντες που έχουν τα νόμιμα προσόντα.

ΑΡΘΡΟΝ 40ον
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΕΚΛΟΓΕΣ

Για την διεξαγωγή των εκλογών εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή από την Γενική Συνέλευση, που έχει χαρακτήρα εκλογοαπολογιστικής που καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκλογής, διευθύνει αυτήν και αφού συγκεντρώσει τα ψηφοδέλτια και κάνει τη διαλογή, ανακοινώνει τα αποτελέσματα.
Η εφορευτική επιτροπή αμέσως μετά την εκλογή της ορίζει τα μέλη της Πρόεδρο και Γραμματέα. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν είναι δυνατόν να είναι υποψήφιοι για καμιά εκλογική θέση για τις οποίες πραγματοποιούνται οι αρχαιρεσίες.
Η εφορευτική επιτροπή δικαιούται να ζητήσει από το ΔΣ και το Προεδρείο της ΓΣ κάθε βοήθεια και κάθε αρχείο ή έγγραφο που έχει σχέση με τα καθήκοντα της. Η εφορευτική επιτροπή αφού αναλάβει τα καθήκοντά της παραλαμβάνει από το ΔΣ εκλογικό κατάλογο με τα ονόματα των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, λύνει κάθε διαφωνία ή αμφισβήτηση, αποφασίζει για κάθε ένσταση και επιμελείται όλων των διαδικαστικών θεμάτων για την διεξαγωγή των εκλογών. Παραλαμβάνει τις όποιες αιτήσεις υποψηφιότητας για ΔΣ, ΕΕ και αντιπρόσωπων του Σωματείου σε δευτεροβάθμιο όργανο- Ομοσπονδία και καταρτίζει το αντίστοιχο ψηφοδέλτιο, το οποίο είναι ενιαίο για κάθε όργανο και σε ένα φύλλο χαρτί (μέγεθος Α4).
Η εφορευτική επιτροπή την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών εποπτεύει αυτών, ελέγχει τα στοιχεία των ψηφοφόρων σε σχέση με τον εκλογικό κατάλογο, επιμελείται του καταλόγου ψηφισάντων όπου υπογράφουν όσοι ψηφίζουν, δίνει τα ψηφοδέλτια και τους εκλογικούς φακέλους και κάνει κάθε ενέργεια για την διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας (παραβάν, κάλπη κ.ά.). Μετά το τέλος της ψηφοφορίας πριν κάνει τη διαλογή των ψήφων ανοίγει την κάλπη και ελέγχει αν ο αριθμός των ψηφισάντων είναι ίσος με τον αριθμό των εκλογικών φακέλων της κάλπης. Εάν οι εκλογικοί φάκελοι στην κάλπη είναι περισσότεροι τυχαία καταστρέφονται οι επιπλέον. Αμέσως μετά η εφορευτική επιτροπή ρίχνει μέσα στη κάλπη τους εκλογικούς φακέλους που παρέλαβε επιστολικά, συμπληρώνοντας με τα ονόματα αυτών που τις έστειλαν τον κατάλογο ψηφισάντων. Στη συνέχεια προχωράει σε άνοιγμα των φακέλων και διαλογή των ψηφοδελτίων.
Κάθε ψηφοδέλτιο που βγαίνει από εκλογικό φάκελο αριθμείται και γράφεται ο αριθμός των σταυρών στις κατηγορίες του ψηφοδελτίου (ΔΣ, ΕΕ και αντιπρόσωποι Σωματείου σε Ομοσπονδίες και στη ΠΟΑμΣΚΠ).
Στη συνέχεια συντάσσει το πρακτικό των εκλογών και ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την σειρά των σταυρών προτίμησης κάθε υποψηφίου. Δηλαδή ανακοινώνει τα ονόματα:
α) όσων εξελέγησαν τακτικά μέλη του ΔΣ ή της ΕΕ και ως αντιπρόσωποι του Σωματείου σε Ομοσπονδίες και στην ΠΟΑμΣΚΠ και
β) όσων εξελέγησαν αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ ή της ΕΕ και ως αντιπρόσωποι του Σωματείου σε Ομοσπονδίες και στην ΠΟΑμΣΚΠ.
Για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης αντιπροσώπων του Σωματείου στη ΠΟΑμΣΚΠ καλείται και παρίσταται υποχρεωτικά ορισμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΑμΣΚΠ, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο οποίος προσυπογράφει το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής και δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου, όπως ορίζει άλλωστε το καταστατικό της ΠΟΑμΣΚΠ. Επίσης για παρεμφερείς Ομοσπονδίες που θα είναι μέλος η ΕΕΑΣΚΠ θα ορίζεται από το καταστατικό αυτών.
Σε περίπτωση κατά την οποία προτού λήξει η τριετής (3ετής) θητεία του ΔΣ ή της ΕΕ και των αντιπροσώπων του Σωματείου στην ΠΟΑμΣΚΠ ή σε Ομοσπονδίες, προκύψει ανάγκη πλήρωσης θέσεως τακτικού μέλους, καλούνται διαδοχικά από τον αντίστοιχο πίνακα, κατά σειρά, τα αναπληρωματικά μέλη. Εάν ο άνω πίνακας έχει εξαντληθεί ή τα αναπληρωματικά μέλη δεν αποδέχονται να αναλάβουν τακτικά, τότε τα μέλη του ΔΣ του Σωματείου, μπορούν να προβούν σε εκλογή τακτικών μελών του ΔΣ ή της ΕΕ από τα μέλη του Σωματείου χωρίς να γίνει προσφυγή στη ΓΣ. Για το σκοπό αυτό καλεί πέντε (5) τουλάχιστον μέλη που διακρίνονται για το ενδιαφέρον τους προς το Σωματείο και αφού αποδεχτούν την υποψηφιότητα πραγματοποιεί μεταξύ αυτών κλήρωση και προηγείται του επόμενου εκείνος που ο κλήρος ευνόησε.
Η εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει τακτικά μέλη του ΔΣ του εφτά (7) πρώτους κατά σειρά επιτυχίας και τους υπολοίπους 8, 9, 10, 11, 12 κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικούς αντίστοιχα και αντικαθιστούν τους παραιτηθέντες, θανόντες ή εκπεσόντες συμβούλους.
Κατά τον ίδιο τρόπο ανακηρύσσει σαν τακτικά μέλη της ΕΕ τους τρεις (3) πρώτους κατά σειρά πλειοψηφίας και τους επόμενους αναπληρωματικούς. Κατά τον ίδιο τρόπο ανακηρύσσει ως αντιπροσώπους του Σωματείου στην ΠΟΑΜΣΚΠ ή σε Ομοσπονδίες, τους όσους πρώτους σύμφωνα με το καταστατικό της ΠΟΑμΣΚΠ ή των Ομοσπονδιών κατά σειρά πλειοψηφίας και τους επόμενους αναπληρωματικούς. Το αυτό άτομο δεν μπορεί να είναι συγχρόνως υποψήφιος και για μέλος του ΔΣ και μέλος της ΕΕ του Σωματείου.
Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο (2) ή περισσοτέρων υποψηφίων διεξάγεται από την εφορευτική επιτροπή κλήρωση και προηγείται του επόμενου εκείνος που ο κλήρος ευνόησε.
Η διαλογή των ψήφων και η σύνταξη της σχετικής με την εκλογή έκθεση της εφορευτικής επιτροπής γίνεται στην αίθουσα της ΓΣ όπου έγιναν οι αρχαιρεσίες. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι πρακτικά ή χρονικά δυνατό, τα παραπάνω γίνονται στα γραφεία του Σωματείου.
Κατά τη διάρκεια του έργου της διαλογής, η εφορευτική επιτροπή απαγορεύει σε κάθε υποψήφιο, ως και κάθε άτομο που δεν έχει σχέση με την διαλογή να πλησιάσει, μπορεί όμως να χρησιμοποιεί και άτομα εκτός εφορευτικής επιτροπής που δεν είναι υποψήφιοι ή αντιπρόσωποι υποψηφίων για την υποβοήθηση του έργου της ύστερα πάντα από απόφασή της.
Λόγω των ιδιομορφιών των μελών του Σωματείου, επιτρέπεται η δι’ αλληλογραφίας ψηφοφορία με επιστολή (ΕΛΤΑ ή courier) που περιέχει τον εκλογικό φάκελο με το ψηφοδέλτιο, η οποία πρέπει να περιέλθει στα Γραφεία του Σωματείου, μέχρι την προηγούμενη της εκλογής και αποσφραγίζεται αμέσως μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων της κάλπης, όπως περιγράφεται παραπάνω.

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΕΝΤΑΞΗ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ – ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

ΑΡΘΡΟΝ 41ον
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ-ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΥΤΟΥ

Το σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των ταμειακώς εν τάξει παρευρισκομένων μελών και σε συνέλευση που συγκαλείται για τον σκοπό αυτόν. Επίσης το Σωματείο διαλύεται, όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα των δέκα (10). Σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου η περιουσία του περιέρχεται είτε σε φιλανθρωπικό ίδρυμα, είτε σε φιλανθρωπικό σωματείο ή φιλανθρωπικό σύλλογο της πόλης Πατρών μετά από απόφαση της Γ.Σ. που θα αποφασίσει για το πού ακριβώς θα δοθεί η περιουσία. Τα μέλη του Σωματείου δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του.

ΑΡΘΡΟΝ 42ον
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Α.Κ. και των νόμων. Τροποποίηση του καταστατικού αυτού είναι δυνατό να γίνει όταν το ζητήσει το ½ των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου ή μετά από πρόταση του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση που καλείται και για αυτό το σκοπό. Η τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Προς λήψη αποφάσεως για την τροποποίηση απαιτείται η παρουσία του ημίσεως (1/2) τουλάχιστον των ταμειακώς εν τάξει μελών του σωματείου και πλειοψηφία των 3/4 τούτων.

ΑΡΘΡΟ 43ον
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Η Γενική Συνέλευση των μελών, όποτε κρίνει σκόπιμο είναι δυνατόν με τη συνηθισμένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει: α) την μαζί με άλλα σωματεία που έχουν τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς, ίδρυση Ομοσπονδίας, β) τη συμμετοχή του Σωματείου σε αντίστοιχη υπάρχουσα Ομοσπονδία ομοειδών σωματείων ή την διαγραφή του απ’ αυτή, γ) την προσφορά συμπαράστασης του σωματείου στην ίδρυση ΣυνΟμοσπονδίας των φορέων που εκπροσωπούν τα άτομα και συλλόγους ατόμων με ειδικές ανάγκες, ή συμμετοχή με εκπροσώπους του σε αυτή και δ) την συμμετοχή του Σωματείου σε διεθνείς δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες οργανώσεις και φορείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, ιδιαίτερα αυτές των χωρών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και διεθνών οργανώσεων, καθώς και τη συμβολή του Σωματείου στην ίδρυση αυτών.

ΑΡΘΡΟ 44ον
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ – ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου που καλείται για αυτό το σκοπό, είναι δυνατόν να αποφασίσει: α) την συγχώνευση του Σωματείου με άλλο παρόμοιο Σωματείο που έχει τους αυτούς σκοπούς ή συναφείς σκοπούς και β) την προσχώρηση του Σωματείου σε ένωση με άλλα παρόμοια σωματεία που έχουν τους αυτούς σκοπούς ή παρεμφερείς σκοπούς. Η Γενική Συνέλευση αυτή για να έχει απαρτία πρέπει να παρευρίσκονται τουλάχιστον τα ¾ των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η δε απόφαση απαιτεί πλειοψηφία 4/5 των παρόντων μελών. Στην περίπτωση αυτή η περιουσία του Σωματείου με απόφαση της ανωτέρω ΓΣ ακολουθεί το Σωματείο και ενισχύει τους σκοπούς του μέσω των συγχωνευθέντων σωματείων ή της ενώσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΑΡΘΡΟΝ 45ον
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 1. Το ΔΣ έχει τη δυνατότητα σε κατάλληλο χρόνο, με δικαιολογημένη απόφαση του και ύστερα από αίτηση του ή των ενδιαφερομένων να ιδρύσει παραρτήματα του Σωματείου σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια.
 2. Τα παραρτήματα αυτά διοικούνται από πενταμελή (5μελή) Διοικούσα Επιτροπή, που εκλέγεται από τα μέλη των παραρτημάτων και η λειτουργία τους γενικά ρυθμίζεται από τις διατάξεις του καταστατικού του Σωματείου και του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας.
 3. Το ΔΣ καθοδηγεί και ελέγχει τα παραρτήματα με αλληλογραφία ή με την αποστολή ειδικών αντιπροσώπων ή καλούνται οι διοικήσεις των στην έδρα του Σωματείου ή μεταβαίνουν σε αυτά ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας ή άλλο μέλος του Δ.Σ. ύστερα από απόφαση του.
 4. Κάθε παράρτημα έχει δική του σφραγίδα κυκλική στην οποία αναγράφεται η επωνυμία του Σωματείου, καθώς και το όνομα και η χρονολογία ίδρυσης του παραρτήματος.
 5. Τα έσοδα των παραρτημάτων, από όποια πηγή και αν προέρχονται, ανήκουν στο Σωματείο, αφού προηγούμενα αφαιρεθούν τα απαραίτητα έξοδα για τη λειτουργία τους και παραδίδονται στον Ταμία του Σωματείου.
 6. Η οικονομική διαχείριση γενικά ελέγχεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου.
 7. Οι Διοικήσεις των παραρτημάτων έχουν τη δυνατότητα να καλούν Γενικές Συνελεύσεις, συγκεντρώσεις κ.λ.π. των μελών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
 8. Τα μέλη των παραρτημάτων είναι αυτοδικαίως μέλη του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 46ον
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 1. Το ΔΣ έχει τη δυνατότητα να διορίζει αντιπροσώπους του Σωματείου από κατάλληλα για αυτό το σκοπό στελέχη ή μέλη του σωματείου, αφού τα εφοδιάσει με έγγραφη εξουσιοδότηση, που ισχύει για ορισμένο χρονικό διάστημα και είναι σφραγισμένη και υπογραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
 2. Οι αντιπρόσωποι ανακαλούνται ή παύονται μετά από δικαιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.
 3. Οι αντιπρόσωποι ελέγχονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και λογοδοτούν στο Δ.Σ. για το έργο τους.
 4. Οι αντιπρόσωποι είναι άμισθοι, δικαιούνται μόνο το απαραίτητα έξοδα εκπροσώπησης (μετακίνησης, διαμονής, συμμετοχής κλπ) σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δ.Σ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ_ 47ον
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η σφραγίδα του σωματείου είναι στρογγυλή και φέρει την επωνυμία αυτού τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική. Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται η παράσταση ή το σύμβολο που θα υποδηλώνει και το σήμα αυτού. Το Σωματείο γιορτάζει την. τελευταία Τετάρτη του Μαΐου που έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα για τη Πολλαπλή Σκλήρυνση (MS DAY).

ΑΡΘΡΟΝ 48ον
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το οικονομικό έτος του Σωματείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Ο προϋπολογισμός, ο ισολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται για κάθε οικονομικό έτος έως 15 Ιανουαρίου. Εγκρίνεται από το Δ.Σ. στην πρώτη μετά την υποβολή συνεδρίαση του και στη συνέχεια υποβάλλεται για επικύρωση στην Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του

ΑΡΘΡΟ 49ον
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με πρόταση του ΔΣ , το Σωματείο μπορεί να προσλάβει έμμισθους υπαλλήλους, για τις ανάγκες της ομαλής λειτουργίας του και την εξυπηρέτηση των μελών του. Τα καθήκοντα, η αμοιβή και οι όροι εργασίας αυτών καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το Σωματείο έχει δικαίωμα να καλύψει τις όποιες στεγαστικές ανάγκες αυτού και των παραρτημάτων του, να μισθώνει με απόφαση του Δ.Σ. διάφορα κατάλληλα ακίνητα. Η σχετική μίσθωση είναι πάντοτε έγγραφη και συμβάλλεται το Σωματείο δια των νομίμων εκπροσώπων του με τον ιδιοκτήτη του μισθωμένου ακινήτου. Από την μίσθωση αυτή ουδέποτε αποκτούν δικαιώματα σαν άτομα οι εκπρόσωποι του Σωματείου που την υπέγραψαν για λογαριασμό του.

ΑΡΘΡΟΝ 50όν
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το παρόν καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από 50 άρθρα διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ\’ άρθρο και στο σύνολό του από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ήταν παρόντα κατά την Γενική Συνέλευση της 7 Απριλίου 2013 που συνήλθαν και για το σκοπό αυτό. Θα ισχύει δε από την δημοσίευση του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο Σωματείων που τηρείται στο Πρωτοδικείο Πατρών.

Πάτρα, 7 Απριλίου 2013

Η Πρόεδρος
Μαργαρίτα Καραγιώργου

Ο Γ.Γραμματέας
Ρουγκάλα Αγγελική

[su_nt_accordions]
[accordion title=ΚΕΦΑΛΑΙΟ_1o:~ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ~(Άρ.1)]
[/accordion]
[accordion title=ΚΕΦΑΛΑΙΟ_2o:~ΜΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ~(Άρ.2-13)]
[/accordion]
[accordion title=ΚΕΦΑΛΑΙΟ_3o:~ΠΟΡΟΙ_ΤΟΥ_ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ~(Άρ.14)]
[/accordion]
[accordion title=ΚΕΦΑΛΑΙΟ_4o:~ΟΡΓΑΝΑ_ΤΟΥ_ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-Δ.Σ.~(Άρ.15-30)]
[/accordion]
[accordion title=ΚΕΦΑΛΑΙΟ_5o:~ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ_ΕΠΙΤΡΟΠΗ–ΣΥΣΤΑΣΗ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ~(Άρ.31)]
[/accordion]
[accordion title=ΚΕΦΑΛΑΙΟ_6o:~ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ_ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ~(Άρ.32)]
[/accordion]
[accordion title=ΚΕΦΑΛΑΙΟ_7o:~ΓΕΝΙΚΕΣ_ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ~(Άρ.33-38)]
[/accordion]
[accordion title=ΚΕΦΑΛΑΙΟ_8o:~ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ~(Άρ.39-40)]
[/accordion]
[accordion title=ΚΕΦΑΛΑΙΟ_9o:~ΔΙΑΛΥΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΕΝΤΑΞΗ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ-ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ~(Άρ.41-44)]
[/accordion]
[accordion title=ΚΕΦΑΛΑΙΟ_10o:~ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ~(Άρ.45-46)]
[/accordion]
[accordion title=ΚΕΦΑΛΑΙΟ_11o:~ΓΕΝΙΚΕΣ_ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ~(Άρ.47-50)]
[/accordion]
[/su_nt_accordions]