Letter to the Ministry of Education for the Associated High School Teachers

Letter in greek follows as sent to the Minister of Education. Its has to do with the award-poins that ought to be given to the associate teachers who suffer from MS with proven prior experience in order to have a permantent job in greek schools.

Αριθ. Πρωτ. : 69
Πάτρα, 15 Οκτωβρίου 2015

ΠΡΟΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗ­ΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠ’ΟΨΙΝΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κας. ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗ­ΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

ΣΧΕΤ: Έγγραφά μας προς εσάς με αρ. πρωτ 49/24.6.2015 και 57/27.7.2015

Αξιότιμοι,
Με αφορμή τον σχηματισμό του υπουργείου σας μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου και σε συνέχεια των άνω σχετικών θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα παρακάτω αναφορικά με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με που πάσχουν από ΣΚΠ:
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία οι οποίοι πάσχουν από Πολλαπλή Σκλήρυνση όλα αυτά τα χρόνια βασίζονταν στην αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς το κράτος βάσει της οποίας εργάζονταν και συνεχίζουν να εργάζονται σε σχολεία ανά την Ελλάδα. Η εργασία των εν λόγω εκπαιδευτικών με Σκλήρυνση κατά Πλάκας παρεχόταν και συνεχίζει να παρέχεται με ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ βάσει του άρθ. 1 § 8 του Ν. 3194/2003 με τον οποίον ΠΡΟΤΑΣΣΟΝΤΑΙ στους πίνακες αναπληρωτών!
Επομένως, εκ του παρόντος και σε απάντηση στο κενό νόμου όσον αφορά την υπ’ αριθ. 527/2015 απόφαση του ΣΤΕ για τους διορισμούς εκπαιδευτικών με το 40% όπου συγκεκριμένα αναφέρεται στην 13η σκέψη, διαφαίνεται περίτρανα η διαφανής απόκτηση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών με σκλήρυνση κατά πλάκας!
Σε αυτό το σημείο κρίνεται αναγκαίο να τονιστεί ότι στην έννομη τάξη η οποία διέπεται από την αρχή του κράτους δικαίου δεν νοείται η αυθαίρετη προσβολή «κεκτηµένων δικαιωµάτων χωρίς λόγο, ούτε η αιφνιδιαστική και απρόβλεπτη ανατροπή υφιστάµενων ενοχικών σχέσεων µε αποτέλεσµα την διατάραξη της βεβαιότητας δικαίου και τον κλονισµό της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης των ιδιωτών στο νοµοθετικό καθεστώς που διέπει τις συναλλαγές».
Πέραν τούτου τα άτομα με αναπηρία, όπως είναι οι πάσχοντες από Σκλήρυνση κατά Πλάκας, έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρα που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας βάσει του άρθρου 21 § 6 του Συντάγματος.
Η ψήφιση του Ν. 3304/2005 για την «εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» αποτέλεσε τομή για την προαγωγή της αρχής της ισότητας και την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη χώρα μας. Ειδικότερα, η Οδηγία 2000/78/ΕΚ «για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, ειδικών αναγκών, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» αφορά αποκλειστικά στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας.
Ο κάθε Έλληνας πολίτης έχει δικαίωμα στην υπεράσπιση του νόμιμου δικαιώματός του. Στο αρθ. 22 του Συντάγματος έχει καθιερωθεί το δικαίωµα της εργασίας ως µέσο βιοπορισµού και ψυχικής ικανοποίησης του ανθρώπου. Ειδικότερα στο άρθρο 22 § 1 αναφέρεται ρητά πως η εργασία προστατεύεται από το κράτος. Αναγνωρίζεται έτσι ο προστατευτικός χαρακτήρας του δικαιώματος της εργασίας.
Σύμφωνα µε το εδάφιο β του άρθρου 22 το κράτος μεριμνά για τη δηµιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την υλική και ηθική εξύψωση του αγροτικού και αστικού πληθυσμού. Η διάταξη αυτή αποτελεί το γενικό συνταγματικό θεμέλιο του κοινωνικού κράτους στη χώρα µας. Το αρθ. 22 § 1 του Συντάγματος καθιερώνει το κοινωνικό δικαίωμα της εργασίας που δεν πρέπει να συγχέεται µε την ελευθερία της εργασίας ως ατοµικό δικαίωμα, προβλεπόμενο από το αρθ.5 §1 Συντ. Η ελευθερία της εργασίας καλύπτει κάθε μορφή εργασίας, την ανεξάρτητη αλλά και την εξαρτημένη, στα πλαίσια της οποίας ο εργοδότης έχει το δικαίωμα της διεύθυνσης και εποπτείας της εργασίας, καθορίζοντας τον τόπο, χρόνο, τρόπο και τις λοιπές συνθήκες παροχής της, ενώ ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συµµορφώνεται.
Βάσει των παραπάνω ενήργησε και το ίδιο το κράτος τόσα χρόνια, υλοποιώντας τις νομοθετικές ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες απασχολούνταν εργασιακά ως αναπληρωτές με προϋπηρεσία οι πάσχοντες από Σκλήρυνση κατά πλάκας.
Με βάση την αρχή της αναλογικής ισότητας (άρθρο 4 §1) αλλά και µε τη διάταξη του άρθρου 116 § 2, που επιτρέπει την λήψη θετικών μέτρων υπέρ των ομάδων, οι οποίες τελούν υπό συνθήκες πραγματικής ανισότητας, επιτρέπει στο νομοθέτη να λάβει όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την προστασία ή για τη διευκόλυνσή των.
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί παρ’ όλο που βιώνουν τα πάμπολλα προβλήματα της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας υπομένουν τις ανά την Ελλάδα μετακομίσεις για τη συλλογή της απαιτούμενης προϋπηρεσίας, εργάζονται σε κάθε σχολείο που βρίσκονται, με ζήλο, αυταπάρνηση, επαγγελματικό ήθος και αγάπη προς τους μαθητές τους, είναι κατ’ ουσίαν ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ως αναπληρωτές μιας δυνάμει ΜΟΝΙΜΗΣ θέσης!
Ο νομοθέτης έχει προβλέψει για την αναγκαιότητα της πρόταξής τους στους πίνακες αναπληρωτών προκειμένου να τους αναγνωρίσει την κρίσιμη και ευάλωτη θέση στην οποία βρίσκονται! Περιμένουμε η νεοσυσταθείσα κυβέρνηση να αναγνωρίσει στους αναπληρωτές το δικαίωμα του άμεσου και καθόλα νόμιμα διορισμού τους!

Στη βάση της κοινωνικής πολιτικής και του αισθήματος δικαίου που θεωρούμε δεδομένο ότι διέπει την πολιτική σας, ζητούμε να καταργήσετε όλα τα εμπόδια που ταλαιπωρούν τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς χρόνια τώρα και να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για τον άμεσο διορισμό των εκπαιδευτικών με Σκλήρυνση κατά Πλάκας που έχουν προϋπηρεσία!

Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο (Σφραγίδα-Υπογραφές)
Πρόεδρος
Μαργαρίτα Καραγιώργου

Γραμματέας
Μπάλλας Δημήτρης

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *