Τακτικό Μέλος ΕΕΑΣΚΠ

\"\"
Aριθμός Μητρώου:
Registration Number:
429
Ονοματεπώνυμο:
Name
Βασιλική Λαγκαδά
Vasiliki Lagada
Πατρώνυμο:
Father\’s name:
Πανογιάννης
Panogiannis
Ημ/νία Γέννησης:
Date of Birth:
28 Οκτωβρίου 1959
October 28, 1959
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας:
I.D. Reg. Number:
Π178650
Κατάσταση μέλους:
Member status:
Ενεργό
Active
Εκ της Γραμματείας